Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1197 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-24
Data wydania:2003-07-27
Data wejscia w życie:2003-08-08
Data obowiązywania:2003-07-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1197 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 130                — 8779 —                Poz. 1197


1197

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zadań zespołów ratownictwa medycznego Na podstawie art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113, poz. 1207, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Do zadań zespołu ratownictwa medycznego, zwanego dalej „zespołem”, należy w szczególności:

1) pozostawanie w miejscu wskazanym we właściwym planie zabezpieczenia medycznych działań ratunkowych w stałej gotowości do podjęcia działań;

2) przyjmowanie i realizacja dyspozycji dyspozytora medycznego centrum powiadamiania ratunkowego lub innego dyspozytora służb ratowniczych właściwego do uruchomienia zespołu;

3) dotarcie na miejsce w możliwie najkrótszym czasie;

4) ocena stanu bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń dla osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz wezwanie odpowiednich służb w celu ograniczenia lub wyeliminowania tych zagrożeń;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych przedszpitalnych, zwanych dalej „świadczeniami”;

6) transport osoby, której udzielano świadczenia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz możliwości kontynuacji podjętego leczenia, do szpitalnego oddziału ratunkowego lub innej jednostki ochrony zdrowia, w zależności od wskazań;

7) przekazanie lekarzowi jednostki, o której mowa w pkt 6, osoby, której udzielono świadczenia, wraz z dokumentacją określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

8) udzielenie lekarzowi jednostki, o której mowa w pkt 6, szczegółowych informacji dotyczących: a) stanu zdrowia osoby, której udzielono świadczenia, b) zakresu udzielonych świadczeń, c) innych informacji mających istotne znaczenie dla dalszego przebiegu leczenia; ———————

1)

9) pozostawanie w stałej łączności radiowej z właściwym dyspozytorem medycznym;

10) prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w formie karty informacyjnej udzielenia pomocy doraźnej;

11) po zakończeniu zadań wymienionych w pkt 2—8, niezwłoczne zgłoszenie właściwemu dyspozytorowi gotowości do przyjęcia kolejnej dyspozycji. §

2. W przypadku gdy liczba osób wymagających udzielenia świadczeń przekracza możliwości zespołu, który pierwszy dotarł na miejsce zdarzenia, zespół ten jest zobowiązany do:

1) dokonania oceny stanu zdrowia osób wymagających udzielenia świadczeń;

2) prowadzenia na miejscu zdarzenia medycznych działań ratowniczych;

3) powiadomienia, dostępnymi środkami łączności, centrum powiadamiania ratunkowego lub właściwego dyspozytora o: a) sytuacji na miejscu zdarzenia, b) ilości i stanie zdrowia osób wymagających udzielenia świadczeń, c) konieczności wezwania dodatkowych zespołów lub innych służb ratowniczych, d) przewidywanym czasie przybycia zespołów do szpitala lub szpitali, do których odbędzie się transport osób, którym udzielono świadczeń;

4) koordynowania medycznych działań ratowniczych podejmowanych przez kolejno przybywające na miejsce zdarzenia zespoły oraz inne podmioty ratownicze. §

3. W czasie gaszenia pożarów, w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub innych działań specjalistycznych, zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń oraz podporządkowanie się poleceniom kierującego działaniami ratowniczymi w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej i krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. §

4. W przypadku katastrof i klęsk żywiołowych zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o stanie klęski żywiołowej. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: L. Sikorski

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 241, poz. 2073 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1152.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1197 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1196 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1195 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu wylęgania ryb oraz hodowli i chowu ryb, skorupiaków i mięczaków

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1194 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie warunków promowania i wspierania zadań z zakresu kultury finansowanych lub dofinansowywanych ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1193 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1192 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1191 z 20032003-07-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1190 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1189 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1188 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1187 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o zmianie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1186 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Porozumienia między Konfederacją Szwajcarską oraz Republiką Austrii w sprawie utworzenia i funkcjonowania Międzynanarodowego Ośrodka Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r., zmienionego Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie zmiany i przedłużenia Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD oraz Porozumieniem między Konfederacją Szwajcarską, Republiką Austrii oraz Republiką Węgierską z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie zmiany Porozumienia podpisanego w Wiedniu dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania ICMPD

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1185 z 20032003-07-24

  Ustawa z dnia 21 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Syryjskiej Republiki Arabskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Damaszku dnia 15 sierpnia 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1653

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-13 poz. 322

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-04 poz. 1176

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.