Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1239 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-30
Data wydania:2003-07-02
Data wejscia w życie:2003-08-14
Data obowiązywania:2003-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1239 z 2003


Strona 1 z 10
1239

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzory legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyj———————

1)

nych kontroli skarbowej, organy właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawania, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz sposób posługiwania się nimi. § 2.

1. Inspektorzy kontroli skarbowej, zwani dalej „inspektorami”, na czas pełnienia funkcji inspektora

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 84, poz. 774.

Dziennik Ustaw Nr 133                — 8910 —                Poz. 1239


otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej inspektora zatrudnionego w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej stanowi załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej „pracownikami”, na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 i 4 do rozporządzenia. § 4.

1. Inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. §

5. Wzór znaku identyfikacyjnego inspektorów i pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia. § 6.

1. Pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej wykonujący czynności pracownika wywiadu skarbowego na czas trwania stosunku pracy otrzymują legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne.

2. Wzór legitymacji służbowej i znaku identyfikacyjnego, o których mowa w ust. 1, stanowią odpowiednio załącznik nr 7 i 8 do rozporządzenia. § 7.

1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne wydaje:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — inspektorom i pracownikom zatrudnionym w komórkach organizacyjnych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, inspektorom powoływanym na stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz pracownikom i inspektorom zatrudnionym w komórkach realizacyjnych w urzędach kontroli skarbowej;

2) dyrektor komórki organizacyjnej wyodrębnionej w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla realizacji celów wywiadu skarbowego — pracownikom wywiadu skarbowego zatrudnionym w urzędach kontroli skarbowej;

3) dyrektor urzędu kontroli skarbowej — innym niż wymienieni w pkt 1 i 2 inspektorom oraz pracownikom zatrudnionym w tym urzędzie.

2. Wydający legitymacje służbowe oraz znaki identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, zwani dalej „wy-

dającymi”, prowadzą imienny rejestr wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. § 8.

1. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są dokonać zwrotu wydającemu legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne w przypadku:

1) zawieszenia w czynnościach służbowych;

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub karnego;

3) odwołania ze stanowiska inspektora;

4) ustania stosunku pracy.

2. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są oddać wydającemu legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne do depozytu w przypadku:

1) otrzymania urlopu bezpłatnego w wymiarze dłuższym niż miesiąc lub urlopu macierzyńskiego albo wychowawczego;

2) nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż miesiąc;

3) wyjazdu za granicę, jeżeli inspektor lub pracownik nie uzyskał na jej wywóz zgody wydającego. § 9.

1. Wymiana legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych odbywa się w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej właściwej dla wydającego.

2. Przyczynami uzasadniającymi wymianę legitymacji służbowej są w szczególności:

1) zmiana nazwiska lub imienia;

2) uszkodzenie lub zniszczenie;

3) zmiana stanowiska.

3. Przyczynami uzasadniającymi wymianę znaku identyfikacyjnego jest jego uszkodzenie lub zniszczenie.

4. W rejestrze wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych odnotowuje się wszelkie zmiany dotyczące wydanych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. § 10.

1. Legitymacje służbowe i znaki identyfikacyjne mogą być wykorzystywane tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.

2. Inspektorzy i pracownicy okazują przed przystąpieniem lub w toku wykonywania czynności służbowych legitymację służbową i znak identyfikacyjny. § 11.

1. Inspektorzy i pracownicy obowiązani są dbać o należyty stan legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, chronić je przed utratą i zniszczeniem.

2. Inspektorzy i pracownicy nie mogą, w szczególności, odstępować legitymacji służbowych i znaków

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1239 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1243 z 20032003-07-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1242 z 20032003-07-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1241 z 20032003-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1240 z 20032003-07-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości

porady prawne online

Porady prawne

 • Przedłużanie terminu kontroli

  W roku ubiegłym tj. 2007 pojawili się urzędnicy UKS chcąc przeprowadzić kontrolę przedstawiając pismo z nieaktualnymi danymi do kontroli (fakt powyższy pomińmy). (...)

 • Skarga na dyrektora UKS

  W czasie trwania kontroli przez UKS inspektor skarbowy oraz dyrektor wręcz ignorują przepisy prawa. Do kogo mogę napisać skargę na takie postępowanie?

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji (...)

 • Wybór społecznego inspektora pracy

  W urzędzie skarbowym działa zakładowa organizacja związkowa. Chcemy powołać społecznego inspektora pracy. Kto i na jakiej podstawie prawnej powołuje społecznego inspektora (...)

 • UKS a tajemnica handlowa

  Urząd kontroli skarbowej chciałby dostarczenia np. umowy z pocztą albo inną instytucją lub podmiotem gospodarczym, ale w umowie znajdują się takie paragrafy jak "Postanowienia (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1382

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1708

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów legitymacji pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany.

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-06 poz. 894

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie rodzajów stanowisk inspektorów kontroli skarbowej oraz wysokości miesięcznego dodatku skarbowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-31 poz. 115

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektoratów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-19 poz. 62

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie siedzib i organizacji urzędów kontroli skarbowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.