Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1247 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-07-31
Data wydania:2003-07-22
Data wejscia w życie:2003-07-31
Data obowiązywania:2003-07-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1247 z 2003


1247

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz ———————

1)

powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631 i Nr 156, poz. 1818 oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1815) w § 3 uchyla się pkt

1. §

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 156, poz. 1818 oraz z 2002 r. Nr 214, poz. 1815). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2003 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1247 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1267 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1266 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt SK 42/01

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1265 z 20032003-07-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2003 r. sygn. akt P 10/02

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1264 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1263 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań co do jakości masła i odtłuszczonego mleka w proszku zakupywanych w ramach interwencji przez Agencję Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1262 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1261 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1260 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1259 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1258 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1257 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1256 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1255 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1254 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1253 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1252 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu i wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1251 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu równoważnika pieniężnego oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1250 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za podróże służbowe, przeniesienia lub oddelegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1249 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast

 • Dziennik Ustaw Nr 134, poz. 1248 z 20032003-07-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1818

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-17 poz. 1815

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2002 r. sygn. akt K. 27/02.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 555

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-29 poz. 825

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.