Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1313 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-07
Data wydania:2003-06-30
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2003-08-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1313 z 2003


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 138                — 9241 —                Poz. 1313


1313

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności;

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) organie prowadzącym postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji — oznacza to ministra właściwego do spraw turystyki;

2) odrębnych przepisach — oznacza to przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 578 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152);

3) Biuletynie Informacji Publicznej — oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);

4) opiekunie — oznacza to osobę organizującą i przeprowadzającą staż adaptacyjny, wybraną przez wnioskodawcę z listy określonej w rozporządzeniu;

5) wykwalifikowanym przedstawicielu zawodu przewodnika turystycznego — oznacza to osobę, pod której nadzorem wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny; ———————

1)

6) zespole — oznacza to zespół przygotowujący i przeprowadzający test umiejętności. § 3.

1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, zwanej dalej „ustawą”, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

4. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności oraz dokumentacji zawierającej informację o posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacjach odpowiednio:

1) opiekunowi;

2) zespołowi. § 5.

1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji ogłasza w drodze obwieszczenia listę osób, spośród których:

1) wnioskodawca wybiera opiekuna;

2) powołuje członków zespołu.

2. Na liście, o której mowa w ust. 1, umieszcza się osoby znajdujące się w składzie komisji przeprowadzających egzaminy dla przewodników turystycznych, powoływanych przez wojewodów w trybie określonym w odrębnych przepisach.

3. W przypadku gdy opiekun wybrany przez wnioskodawcę nie będzie mógł sprawować tej funkcji, kolejnego opiekuna powołuje z listy, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. §

6. Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki:

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1313 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1322 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1321 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1320 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1319 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1318 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1317 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1316 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1315 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1314 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1312 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1311 z 20032003-08-07

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-11 poz. 28

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1363

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 820

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zawodu regulowanego, w przypadku którego wyłączone jest uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2009-10-05 poz. 1311

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zawodów regulowanych, w przypadku których jest wyłączone uprawnienie do wyboru stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 157

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.