Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1314 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-07
Data wydania:2003-06-30
Data wejscia w życie:2003-08-22
Data obowiązywania:2003-08-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1314 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 138                — 9245 —                Poz. 1314


1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać pływakowe mierniki objętości mleka Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1268 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mierniku, należy przez to rozumieć pływakowy miernik objętości mleka. §

2. Objętość mleka odmierzona za pomocą miernika jest to objętość odczytana na podzielni względem górnej płaszczyzny poziomej pałąka. § 3.

1. Górna granica zakresu pomiarowego miernika powinna wynosić:

1) 20 dm3 — dla mierników prostych;

2) 30 — dla każdego zbiornika mierników sprzężonych.

2. Mierniki sprzężone mogą mieć inne górne granice zakresów pomiarowych niż podane w ust. 1 pkt

2.

3. Temperatura odniesienia dla miernika wynosi 20°C. § 4.

1. Elementy konstrukcyjne miernika prostego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Elementy konstrukcyjne miernika sprzężonego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

5. Mierniki powinny być wykonane z metalu odpornego na korozję dopuszczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408), do kontaktu z artykułami żywnościowymi. §

6. Ârednica zbiornika miernika określona w milime— trach powinna być nie większa niż 62 ⋅ √V, gdzie V oznacza objętość zbiornika wyrażoną w decymetrach sześciennych, odpowiadającą górnej granicy zakresu pomiarowego miernika. § 7.

1. Wartość pierwszej działki na podzielni powinna odpowiadać minimalnej dawce odmierzanego mleka.

2. Wartość działki elementarnej, z wyjątkiem działki, o której mowa w ust. 1, w całym zakresie pomiarowym powinna wynosić 0,2 dm3. ———————

1)

§ 8.

1. Odstępy pomiędzy kreskami podziałki znajdującej się na podzielni powinny być równe.

2. Kreski podziałki powinny być wgłębione i leżeć w płaszczyznach prostopadłych do osi podzielni.

3. Szerokości kresek podziałki powinny być jednakowe i nie powinny być większe od 0,8 mm.

4. Długości kresek podziałki oznaczonych cyframi powinny być jednakowe i nie dłuższe niż 15 mm.

5. Długości kresek podziałki nieoznaczonych cyframi powinny być równe 2/3 długości kresek oznaczonych cyframi.

6. Cyframi powinny być oznaczone:

1) zerowa kreska podziałki;

2) kreska wyznaczająca objętość odpowiadającą minimalnej dawce;

3) kreski wyznaczające objętości będące całkowitymi wielokrotnościami 1 dm3.

7. Na podzielni, z prawej strony cyfry zero, należy podać jednostkę miary objętości o oznaczeniu „dm3” lub „I”. § 9.

1. Powierzchnie czołowe pływaka powinny być wypukłe.

2. Gdy miernik jest opróżniony z cieczy, a pływak miernika oparty jest na dnie zbiornika, kreska oznaczona cyfrą „zero” powinna znajdować się w płaszczyźnie wyznaczonej przez górną poziomą część pałąka.

3. Wyporność pływaka z podzielnią powinna zapewniać stałą równowagę pływaka spoczywającego na powierzchni cieczy.

4. Luz między pływakiem a ścianką zbiornika nie powinien przekraczać 20 mm.

5. Podzielnia powinna przesuwać się swobodnie w prowadnicy pałąka. §

10. Mierniki proste mogą być wyposażone w zlewniki. §

11. Mierniki sprzężone dodatkowo powinny spełniać następujące wymagania:

1) podziałki wraz z oznaczeniami powinny być naniesione na obu stronach każdej podzielni;

2) zawory wypływowe, przezierniki, łącznik elastyczny oraz rurociągi powinny mieć średnicę nominalną 50 mm;

dm3

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1314 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1322 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie obowiązku meldunkowego żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1321 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1320 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na niebezpieczeństwo przeniesienia zakaźnych gąbczastych encefalopatii

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1319 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1318 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie metod analiz alkoholu etylowego rolniczego oraz metod pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1317 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie trybu składania wniosków o umieszczenie w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach i o skreślenie z tego wykazu

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1316 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1315 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1313 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1312 z 20032003-08-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 138, poz. 1311 z 20032003-08-07

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych dnia 27 kwietnia 2003 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 2

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.