Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1356 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-13
Data wydania:2003-07-29
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1356 z 2003


1356

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535) zarządza się, co następuje: §

1. Powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, dokonuje się, z zastrzeżeniem § 3, przez przekazanie informacji telefaksem:

1) w przypadku powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, na numer podany w drodze obwieszczenia publikowanego w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego;

2) w przypadku powiadamiania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na numer podany Narodowemu Bankowi Polskiemu przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd;

3) w przypadku powiadamiania podmiotu prowadzącego system, na numer podany w drodze ogłoszenia. §

2. Przekazanie powiadomienia, o którym mowa w § 1, wymaga uzyskania potwierdzenia jego nadania i odbioru oraz treści przekazanych informacji. § 3.

1. Powiadomienie może nastąpić w inny, niż określony w § 1, sposób, jeżeli został uzgodniony między nadawcą a odbiorcą powiadomienia oraz umożliwia jednoznaczną identyfikację nadawcy, odbiorcy i podmiotu, którego dotyczy powiadomienie, datę, godzinę i minutę przekazania i odbioru powiadomienia, a także weryfikację treści przekazywanych informacji.

2. System powiadamiania, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać wykorzystywanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej oraz przewidywać potwierdzanie przez upoważnione osoby faktu otrzymania przekazywanych informacji. §

4. Do powiadomień, dokonywanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1356 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1379 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1378 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1377 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1376 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1375 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1374 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1373 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1372 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1371 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1370 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1369 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1368 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1367 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1366 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1365 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1364 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1363 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1362 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1361 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1360 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1359 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 293

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wynagrodzeń i premii pracowników urzędów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i jego zastępców.

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 185

  Transakcje na papierach wartościowych i uzgodnienia dotyczące zabezpieczeń finansowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia (...)

 • Komunikat UE z 2010-02-23 nr 45 poz. 185

  P6_TC1-COD(2008)0082Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 740

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.