Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1357 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-13
Data wydania:2003-08-06
Data wejscia w życie:2003-08-13
Data obowiązywania:2003-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1357 z 2003


1357

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów Na podstawie art. 62 ust. 2 w związku z art. 95 i art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów (Dz. U. Nr 235, poz. 1982) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Ustala się stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego osób wymienionych w § 1, przy zastosowaniu następujących wielokrotności kwoty bazowej, której wysokość, ustaloną we-

Dziennik Ustaw Nr 141                — 9510 —                Poz. 1357


i prokuratora Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stanowi 1,5 stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej:

dług odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, zwanej dalej „kwotą bazową”, z uwzględnieniem, że stawka podstawowa wynagrodzenia zasadniczego prokuratora Prokuratury Krajowej

Lp. 1 2 3 4 5 6

Stanowisko Prokurator Prokuratury Krajowej, Prokurator Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Prokurator prokuratury apelacyjnej, prokurator oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Prokurator prokuratury okręgowej Prokurator prokuratury rejonowej Asesor prokuratury Aplikant: — w pierwszym roku pracy — w drugim i w następnym roku pracy

Wielokrotność kwoty bazowej 6,6 4,4 3,6 3,1 2,0 0,9 1,0”

§

2. Stawkę ustaloną w § 1 stosuje się do wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów Prokuratury Krajowej i prokuratorów Głównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu od dnia 1 stycznia 2003 r.

§

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1357 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1379 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1378 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1377 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1376 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1375 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1374 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1373 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1372 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1371 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1370 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1369 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1368 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1367 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1366 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1365 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1364 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1363 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1362 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1361 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1360 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1359 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-02 poz. 1788

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-12 poz. 1323

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-29 poz. 104

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sadów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-25 poz. 1538

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1982

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratury oraz stawek dodatku funkcyjnego prokuratorów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.