Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1369 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-13
Data wydania:2003-06-03
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2003-08-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1369 z 2003


1369

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia Na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Produkty wwożone drogą morską lub powietrzną przeładowywane na inny statek lub samolot w punkcie kontroli granicznej innym niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia podlegają weterynaryjnej kontroli granicznej polegającej na kontroli towarzyszącego im manifestu pokładowego.

2. W uzasadnionych przypadkach produkty, o których mowa w ust. 1, podlegają kontroli dokumentów, a w szczególności, gdy:

1) istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej lub ———————

1)

2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt, lub

3) produkty składowano poza pokładem statku lub samolotem przez okres: a) nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 20 dni — w porcie morskim, b) nie krótszy niż 12 godzin i nie dłuższy niż 48 godzin — na lotnisku.

3. W uzasadnionych przypadkach produkty, o których mowa w ust. 1, podlegają kontroli fizycznej i kontroli tożsamości, a w szczególności, gdy:

1) produkty składowano poza pokładem statku lub samolotu przez okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. a albo lit. b, oraz istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej lub

2) istnieje niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia chorób zakaźnych zwierząt. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1369 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1379 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarskich oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1378 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1377 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie kwater i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1376 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1375 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1374 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i trybu przyznawania równoważnika mieszkaniowego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1373 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie wysokości oraz przyznawania i wypłacania ekwiwalentu konserwacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1372 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1371 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1370 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1368 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1367 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1366 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1365 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1364 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1363 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1362 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1361 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dodatkowego prawa ochronnego dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1360 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 141, poz. 1359 z 20032003-08-13

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-06-22 nr 221 poz. 18

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2004 r. zmieniająca decyzję 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych do celów (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-16 poz. 402

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego planu i zakresu programu wymiany przedstawicieli upoważnionych do dokonywania weterynaryjnej kontroli granicznej na terytoriach państw Unii Europejskiej

 • Legislacja UE z 2004-08-24 nr 274 poz. 15

  Decyzja Komisji z dnia 19 sierpnia 2004 r. zmieniająca decyzję Komisji 2001/881/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej zatwierdzonych (...)

 • Legislacja UE z 2009-11-12 nr 296 poz. 59

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-16 poz. 523

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie formy i sposobu zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej oraz wzorów weterynaryjnych świadectw przekroczenia granicy dla zwierząt i produktów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.