Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1391 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-14
Data wydania:2003-07-30
Data wejscia w życie:2003-09-01
Data obowiązywania:2003-08-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1391 z 2003


1391

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 50, poz. 451) wprowadza się następuje zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: „15) rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu.”;

2) w załączniku do rozporządzenia po części dotyczącej profilu „zarządzanie informacją” dodaje się część dotyczącą profilu „rzemiosło artystyczne i użytkowe w metalu” w brzmieniu: „PROFIL — RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE I U˚YTKOWE W METALU ———————

1)

Blok tematyczny: PODSTAWY MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII WYTWARZANIA WYROBÓW Cele edukacyjne

1. Kształtowanie zainteresowań ogólnozawodowych związanych z profilem.

2. Wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i technologii.

3. Kształtowanie podstawowych umiejętności dotyczących obróbki metalu i innych materiałów.

4. Kształtowanie umiejętności korzystania z doświadczeń oraz tradycji rzemiosła artystycznego i sztuki.

5. Przygotowanie uczniów do korzystania z materiałów źródłowych. Zadania szkoły

1. Zapewnienie warunków materialnych i technicznych do kształtowania umiejętności ogólnozawodowych.

2. Zapewnienie warunków do korzystania z różnych źródeł informacji technicznej.

3. Gromadzenie i udostępnianie literatury, materiałów i środków dydaktycznych.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9635 — Zadania szkoły                Poz. 1391


4. Organizowanie procesu kształcenia sprzyjającego działaniom eksperymentalnym i innowacyjnym.

5. Współpraca z pracodawcami i innymi podmiotami związanymi z wytwarzaniem wyrobów artystycznych i użytkowych. Treści nauczania

1. Właściwości oraz zastosowanie surowców i materiałów.

2. Tradycyjne i współczesne technologie wytwarzania.

3. Narzędzia, maszyny i urządzenia.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

5. Planowanie i organizacja pracy.

6. Zakres prac rzemiosła artystycznego i użytkowego.

7. Naprawa i renowacja wyrobów.

8. Normalizacja. Osiągnięcia

1. Rozpoznanie, ocena jakości, określanie zastosowania surowców i materiałów.

2. Dobieranie materiałów, narzędzi, maszyn i urządzeń do procesu wytwarzania wyrobów.

3. Wykorzystywanie tradycyjnych i współczesnych technologii oraz technik wytwarzania wyrobów.

4. Dobieranie metod oraz technik naprawy i renowacji wyrobów.

5. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.

6. Korzystanie z norm, literatury technicznej i innych źródeł informacji. Blok tematyczny: PODSTAWY PROJEKTOWANIA I WYTWARZANIA WYROBÓW Cele edukacyjne

1. Kształtowanie aktywności twórczej i umiejętności plastycznych.

2. Kształtowanie umiejętności korzystania z osiągnięć wzornictwa tradycyjnego i współczesnego.

3. Wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności dotyczące procesu projektowania.

4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami.

5. Przygotowanie uczniów do wykonywania zadań wytwórczych.

6. Kształtowanie umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej.

7. Kształtowanie umiejętności wytwarzania wyrobów typowych dla rzemiosła artystycznego i użytkowego.

1. Organizowanie procesu kształcenia w sposób umożliwiający projektowanie i wytwarzanie wyrobów typowych dla rzemiosła artystycznego i użytkowego.

2. Gromadzenie i udostępnianie literatury, wydawnictw krajowych i zagranicznych.

3. Zapewnienie warunków do kształtowania umiejętności projektowania i wytwarzania.

4. Zapewnienie warunków do bezpiecznej pracy uczniów.

5. Współpraca z ośrodkami projektującymi i wytwarzającymi wyroby artystyczne i użytkowe, twórcami oraz instytucjami kultury prowadzącymi działalność wystawienniczą. Treści nauczania

1. Historia oraz tradycje rzemiosła artystycznego i użytkowego.

2. Organizacja i wyposażenie stanowisk projektowania.

3. Ârodki wyrazu artystycznego.

4. Zasady kompozycji, ornamentyka i techniki zdobnicze.

5. Zależność formy od funkcji, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu.

6. Dokumentacja projektowa i realizacyjna.

7. Organizacja i wyposażenie stanowisk wytwórczych.

8. Funkcjonalność wytwarzanych form, ergonomia i bezpieczeństwo.

9. Techniki łączenia różnych materiałów.

10. Programy i techniki komputerowe wspierające projektowanie i wytwarzanie wyrobów.

11. Prawa autorskie. Ochrona dóbr kultury. Etyka zawodowa. Osiągnięcia

1. Posługiwanie się terminologią dotyczącą procesu projektowania i wytwarzania.

2. Projektowanie wyrobów z zastosowaniem metod tradycyjnych i technik komputerowych.

3. Czytanie i sporządzanie dokumentacji rysunkowej.

4. Posługiwanie się narzędziami, użytkowanie maszyn i urządzeń.

5. Dobieranie technologii wytwarzania wyrobów.

6. Wykonywanie wyrobów charakterystycznych dla profilu.

7. Wykonywanie prostych napraw i renowacji wyrobów.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1391 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1400 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzonych do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1399 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1398 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1397 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1396 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1395 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1394 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1393 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1392 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1390 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1389 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1388 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1387 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1615

  Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

 • Komunikat UE z 2008-12-20 nr 327 poz. 44

  Sprawa F-88/08: Skarga wniesiona w dniu 20 października 2008 r. — Vandeuren przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 65

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego.

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-23 poz. 1152

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 • Komunikat UE z 2010-10-02 nr 268 poz. 1

  Decyzja Rady z dnia 27 września 2010 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.