Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1399 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-14
Data wydania:2003-07-31
Data wejscia w życie:2003-08-29
Data obowiązywania:2003-08-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1399 z 2003


Strona 1 z 17
1399

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych i wojskowych jednostkach

Dziennik Ustaw Nr 143                — 9678 —                Poz. 1399


organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej „sądami i prokuraturą”, na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;

2) szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;

3) tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;

4) wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji;

5) szczegółowe zasady odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu;

6) warunki zwalniania od odbycia stażu urzędniczego osób innych niż wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, jeżeli osoby te wykażą się praktycznym i teoretycznym przygotowaniem do wykonywania obowiązków urzędnika. §

2. Ustala się:

1) tabele stanowisk, zaszeregowań, dodatku funkcyjnego i kwalifikacji wymaganych od urzędników i innych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) tabelę stawek dodatku funkcyjnego urzędników i innych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

3. Ustala się miesięczne wynagrodzenie zasadnicze aplikanta referendarskiego w wysokości 1 500 zł. §

4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „najniższym wynagrodzeniu zasadniczym”, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury. §

5. Właściwy prezes sądu lub prokurator może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić urzędnikowi lub innemu pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy. § 6.

1. Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, dla których przewiduje się dodatek funkcyjny w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 1, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.

§ 7.

1. Właściwy prezes sądu lub prokurator może, z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, przyznać urzędnikowi na czas określony dodatek specjalny.

2. Dodatek specjalny wypłaca się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. § 8.

1. Pracownikowi przysługuje dodatek za prace wykonywane w warunkach uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

1) przy pierwszym stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 5%,

2) przy drugim stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 10%,

3) przy trzecim stopniu uciążliwości lub szkodliwości — w wysokości do 15% miesięcznego najniższego wynagrodzenia zasadniczego.

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Dodatek za prace, o których mowa w ust. 1, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

1) w ust. 1 pkt 2, 4 i 5, ust. 2 pkt 2, 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 3 przyznaje się, jeżeli w środowisku pracy przekroczone są najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia określone w przepisach odrębnych lub przekroczone są inne normy higieniczno-sanitarne;

2) w ust. 1, 2 i 3 pkt 1, 3—8 przyznaje się, jeżeli pracownik wykonuje te prace przez co najmniej 80 godzin w miesiącu;

3) w ust. 3 pkt 2 przyznaje się, jeżeli pracownik wykonuje te prace przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie zagrożenia.

4. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia dokonują laboratoria określone w przepisach w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

5. W razie zbiegu uprawnień do dodatków o różnym stopniu uciążliwości lub szkodliwości dla zdrowia, pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia. § 9.

1. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dalej „dodatkiem za wysługę lat”, wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawnia-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1399 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1400 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków wprowadzonych do obrotu i do używania wyrobów medycznych, w tym wyrobów do diagnostyki in vitro, przeznaczonych do stosowania w weterynarii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1398 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1397 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zwiazku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1396 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1395 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1394 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1393 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1392 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1391 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1390 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1389 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1388 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla statystyki RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

 • Dziennik Ustaw Nr 143, poz. 1387 z 20032003-08-14

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1449

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-21 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-28 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-30 poz. 299

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-18 poz. 1125

  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.