Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1404 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-21
Data wydania:2003-08-12
Data wejscia w życie:2003-09-01
Data obowiązywania:2003-08-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1404 z 2003


1404

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania Na podstawie art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub ———————

1)

wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialny zasięg ich działania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych (Dz. U. Nr 237, poz. 2001). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323, z 2002 r. Nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

Minister Finansów: A. Raczko

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. (poz. 1404)

WYKAZ NACZELNIKÓW URZ¢DÓW CELNYCH UPRAWNIONYCH DO WYDAWANIA I SPRZEDA˚Y BANDEROL LUB WYDAWANIA UPOWA˚NIE¡ DO WYDAWANIA BANDEROL PODATKOWYCH I LEGALIZACYJNYCH ORAZ TERYTORIALNY ZASI¢G ICH DZIAŁANIA Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nazwa i siedziba naczelnika urzędu celnego 2 Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy Naczelnik Urzędu Celnego Gdańsk-Miasto Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach Naczelnik Urzędu Celnego I w Krakowie Naczelnik Urzędu Celnego w Lublinie Naczelnik Urzędu Celnego II w Łodzi Naczelnik Urzędu Celnego w Olsztynie Naczelnik Urzędu Celnego w Poznaniu Naczelnik Urzędu Celnego w Rzeszowie Naczelnik Urzędu Celnego I w Szczecinie Naczelnik Urzędu Celnego II w Warszawie Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu Terytorialny zasięg działania naczelnika urzędu celnego 3 województwo podlaskie województwo kujawsko-pomorskie województwo pomorskie województwo śląskie województwa: małopolskie, świętokrzyskie województwo lubelskie województwo łódzkie województwo warmińsko-mazurskie województwa: lubuskie, wielkopolskie województwo podkarpackie województwo zachodniopomorskie województwo mazowieckie województwa: dolnośląskie, opolskie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1404 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1412 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1411 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1410 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1409 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1408 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1407 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1406 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1405 z 20032003-08-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru pieczęci kasującej bon paliwowy oraz wzorów niektórych dokumentów związanych z bonami paliwowymi

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia pracodawcy względem związku zawodowego

  Na terenie zakładu pracy ma siedzibę międzyzakładowy związek zawodowy. Osobowość prawną posiada związek, którego ogniwami są organizacje wydziałowe tego pracodawcy, (...)

 • Podmiot w postępowaniu administracyjnym

  Kto jest "podmiotem w postępowaniu administracyjnym"?

 • Korekta świadectwa pracy

  Otrzymałem od pracodawcy świadectwo pracy, nie zwróciłem specjalnie uwagi na datę zakończenia pracy: widniała data 31 marca, a powinna być data 21 marca. Niestety (...)

 • Uprawnienia referendarza

  Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową (...)

 • Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

  Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-02 poz. 1167

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-14 poz. 162

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie podatku od gier, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-19 poz. 129

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 221

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.