Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1501 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-01
Data wydania:2003-08-29
Data wejscia w życie:2003-09-01
Data obowiązywania:2003-09-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1501 z 2003


1501

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 190 ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w ust. 1: — w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpły-

Dziennik Ustaw Nr 153                — 10365 —                Poz. 1501


wów z podatku akcyzowego, wpływów z podatków pośrednich, dochodów państwowych jednostek budżetowych oraz pozostałych dochodów — odrębne dla każdego rodzaju dochodów,”, — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) rachunki bieżące izb celnych dla gromadzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego,”, b) w ust. 6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Suma sald rachunków bankowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 3a, stanowi stan środków budżetu państwa.”;

2) w § 5 w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu: „c) urzędy celne i izby celne,”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: „§ 6a. Dochody budżetu państwa gromadzone na rachunkach izb celnych są przekazywane przez te izby, w terminach określonych w § 6 ust. 3, na centralny rachunek bieżący budżetu państwa.”;

4) w § 20 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dochody budżetowe wpłacone do dnia 31 grudnia do kas banków, urzędów skarbowych, urzędów celnych i izb celnych,”;

5) w § 21 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) sporządza codzienne sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, według rachunków, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1—3 i 3a,”, b) w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) rachunkach bieżących izb celnych dla gromadzenia dochodów z podatku akcyzowego.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: A. Raczko

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1501 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1505 z 20032003-09-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1504 z 20032003-09-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1503 z 20032003-09-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1502 z 20032003-09-01

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1500 z 20032003-09-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego przez organ celny

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1499 z 20032003-09-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Radziemice w województwie małopolskim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-26 poz. 485

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 532

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1786

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 469

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I półroczu 2000 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 23 poz. 469

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.