Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1515 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-04
Data wydania:2003-08-29
Data wejscia w życie:2003-09-19
Data obowiązywania:2003-09-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1515 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 155                — 10644 —                Poz. 1515


1515

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych Na podstawie art. 222 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób naliczania odsetek wyrównawczych pobieranych w wypadku przesunięcia daty powstania długu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikającej z tego długu;

2) wypadki, w których mimo przesunięcia daty powstania długu celnego lub zarejestrowania kwoty wynikającej z tego długu nie pobiera się odsetek wyrównawczych;

3) minimalną wysokość odsetek wyrównawczych, podlegających poborowi. §

2. W wypadku przesunięcia daty powstania długu celnego w odniesieniu do towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego i towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej odsetki wyrównawcze nalicza się od kwoty wynikającej z długu celnego. §

3. W wypadku gdy kwota wynikająca z długu celnego została zarejestrowana na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych podanych przez zgłaszającego w zgłoszeniu celnym, odsetki wyrównawcze nalicza się od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą pobraną. § 4.

1. Do naliczenia odsetek wyrównawczych w wypadku, o którym mowa w § 2, przyjmuje się 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

2. Do naliczenia odsetek wyrównawczych w wypadku, o którym mowa w § 3, przyjmuje się stawkę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

3. Odsetki wyrównawcze oblicza się za okres:

———————

1)

1) od dnia objęcia towaru pierwszą procedurą celną do dnia powstania długu celnego — w wypadku, o którym mowa w § 2;

2) od dnia zarejestrowania kwoty wynikającej z długu celnego na podstawie nieprawidłowych lub niekompletnych danych do dnia zarejestrowania retrospektywnego, o którym mowa w art. 229 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny, zwanej dalej „Kodeksem celnym”, należnej kwoty długu celnego — w wypadku, o którym mowa w §

3.

4. Kwotę odsetek wyrównawczych pobieranych w wypadku, o którym mowa w § 2, stanowi iloczyn kwoty wynikającej z powstałego długu celnego, liczby dni okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podzielonych przez

365.

5. Kwotę odsetek wyrównawczych pobieranych w wypadku, o którym mowa w § 3, stanowi iloczyn kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą pobraną, liczby dni okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, podzielonych przez

365. § 5.

1. Nie pobiera się odsetek wyrównawczych, mimo przesunięcia daty powstania długu celnego w odniesieniu od towarów uprzednio objętych procedurą uszlachetniania czynnego, w wypadku:

1) powstania długu celnego zgodnie z art. 224 Kodeksu celnego;

2) gdy przy uprzednim objęciu towarów procedurą uszlachetniania czynnego złożone zostało zabezpieczenie w formie depozytu w gotówce, w wysokości równej maksymalnej kwocie wynikającej z długu celnego;

3) powstania długu celnego w związku z dopuszczeniem do obrotu produktów kompensacyjnych, o których mowa w art. 128 § 1 Kodeksu celnego, o ile zostały one dopuszczone do obrotu w ilościach proporcjonalnych do wywiezionej części produktów kompensacyjnych nieznajdujących się w wykazie, o którym mowa w tym artykule;

4) powstania długu celnego w związku z dopuszczeniem produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym do obrotu na podstawie art. 133 § 4 Kodeksu celnego, pod warunkiem że należności celne przywozowe za te produkty nie zostały jeszcze zwrócone lub umorzone;

5) gdy osoba posiadająca pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, wnioskując

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1515 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1517 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1516 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1514 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standartowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1513 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1512 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1511 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1510 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1509 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1508 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1507 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 846

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2012 poz. 1008

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 537

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski 2013 poz. 163

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.