Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1516 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-04
Data wydania:2003-06-06
Data wejscia w życie:2003-10-05
Data obowiązywania:2003-09-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1516 z 2003


Strona 1 z 63
1516

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje, zakresy, terminy i tryb przeprowadzania inspekcji statku morskiego, zwanego dalej „statkiem”, w zakresie budowy, stałych urządzeń i wyposażenia oraz bezpieczeństwa żeglugi i bezpieczeństwa życia na morzu, w tym zarządzania bezpieczną eksploatacją, z zastrzeżeniem § 2;

2) rodzaje i wzory dokumentów bezpieczeństwa statku. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji;

2) statków nowo wybudowanych, przebudowanych, odbudowanych lub remontowanych udających się w podróż próbną przed rozpoczęciem żeglugi. ———————

1)

§

3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) żegluga międzynarodowa — żeglugę pomiędzy portami Rzeczypospolitej Polskiej a portami innych państw;

2) żegluga krajowa — żeglugę po morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej;

3) krótka podróż morska — podróż, w czasie której statek nie oddala się więcej niż 200 mil morskich od portu lub miejsca, w którym pasażerowie i załoga mogą znaleźć bezpieczne schronienie, przy czym odległość między portem, z którego rozpoczęto podróż, a końcowym portem przeznaczenia oraz podróż powrotna nie mogą przekraczać 600 mil morskich; końcowym portem przeznaczenia jest ostatni odwiedzony w planowanej podróży port, z którego statek rozpoczyna podróż powrotną do portu, w którym ją rozpoczął;

4) statek pasażerski — statek, który przewozi więcej niż dwunastu pasażerów;

5) statek towarowy — statek, o którym mowa w Prawidle I/2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319);

6) statek specjalistyczny — statek wyposażony w specjalne urządzenia związane z jego przeznaczeniem

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

Dziennik Ustaw Nr 155                — 10647 —                Poz. 1516


i mający na pokładzie personel specjalistyczny, to jest znajdujący się na nim w związku z jego przeznaczeniem, niezależnie od załogi statku, którego liczba łącznie z pasażerami jest większa niż 12 osób;

7) statek rybacki — statek przeznaczony do połowu, skupu, przetwórstwa lub transportu organizmów morskich, do celów szkoleniowych oraz naukowo-badawczych w zakresie rybołówstwa morskiego;

8) jednostka szybka — statek zdolny do rozwinięcia maksymalnej prędkości w m/s, równej lub większej niż 3,7 V0,1667, gdzie: V stanowi, wyrażoną w m3, wyporność, obliczoną dla zanurzenia do projektowej wodnicy pływania;

9) jednostka dynamicznie unoszona — statek posiadający możliwość poruszania się po powierzchni lub nad powierzchnią wody, którego charakterystyka różni się od charakterystyki statków wypornościowych, do których mają zastosowanie obowiązujące konwencje międzynarodowe;

10) audyt — zespół czynności wykonywanych przez organ inspekcyjny, polegających na sprawdzeniu, czy prawidłowo funkcjonuje wprowadzony u armatora i na statku system zarządzania bezpieczeństwem;

11) rocznica — dzień i miesiąc każdego roku, taki sam, jak w dacie upływu ważności danego certyfikatu;

12) konwencja SOLAS — Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzoną w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177). Rozdział 2 Zakresy i terminy przeprowadzania przeglądów i inspekcji §

4. Statki podlegają w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu inspekcjom:

1) wstępnej;

2) okresowej;

3) doraźnej. § 5.

1. Inspekcja wstępna obejmuje swoim zakresem:

1) potwierdzenie zgodności z wymaganiami konwencji międzynarodowych, określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim;

2) potwierdzenie zgodności zasadniczej charakterystyki statku ze świadectwem pomiarowym;

3) sprawdzenie, czy statek posiada ważne dokumenty potwierdzające dokonanie przeglądów;

4) potwierdzenie spełnienia wymagań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu, innych niż określone w pkt 1;

5) sprawdzenie, czy na statku znajdują się oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 1—4, z wyjątkiem dokumentu zgodności.

2. Inspekcja okresowa obejmuje swoim zakresem sprawdzenie, czy stan statku, jego stałych urządzeń i wyposażenia nie uległ zmianie w stosunku do stanu ustalonego podczas inspekcji wstępnej i jest zgodny z wymaganiami przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i

4. § 6.

1. Inspekcję wstępną przeprowadza się przed rozpoczęciem żeglugi na statkach:

1) nowo wybudowanych, przebudowanych lub odbudowanych;

2) których dokumenty bezpieczeństwa utraciły ważność w trakcie okresowego wyłączenia statku z eksploatacji;

3) które dokonały zmiany przynależności z obcej na polską.

2. Inspekcję okresową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Inspekcja okresowa dla odnowienia dokumentów może zostać zakończona w okresie do 3 miesięcy przed datą upływu ważności dokumentu bezpieczeństwa statku, nie powodując zmiany daty rocznicy nowego dokumentu.

4. Dopuszcza się 6-miesięczny przedział czasu — od 3 miesięcy przed do 3 miesięcy po upływie każdej rocznicy dokumentu bezpieczeństwa statku, dla przeprowadzenia inspekcji okresowej.

5. Inspekcję doraźną przeprowadza się w przypadkach określonych w art. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim. Rozdział 3 Tryb przeprowadzania inspekcji §

7. Inspekcje, o których mowa w § 4, przeprowadza organ inspekcyjny, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1516 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1517 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1515 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie odsetek wyrównawczych

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1514 z 20032003-09-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od cła paliw przewożonych w standartowych zbiornikach przeznaczonych do działalności gospodarczej naczep lub przyczep, wyposażonych w układy chłodzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1513 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1512 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1511 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1510 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1509 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1508 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1507 z 20032003-09-04

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o Akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.