Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1524 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-05
Data wydania:2003-08-07
Data wejscia w życie:2003-09-20
Data obowiązywania:2003-09-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1524 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 156                — 10726 —                Poz. 1524


1524

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, na jakich cudzoziemcy mogą być dopuszczani do szkolenia lotniczego i uzyskiwać licencje członków personelu lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej. § 2.

1. Cudzoziemiec może być dopuszczony do szkolenia lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej, po uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Prezesem”.

2. Cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, powinien:

1) posiadać: a) zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy — w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, b) ważny dokument podróży z właściwą wizą lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony albo zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez uprawniony organ administracji państwowej na podstawie odrębnych przepisów lub umowy międzynarodowej — w przypadku obywateli pozostałych państw;

2) spełniać obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymagania do dopuszczenia do szkolenia lotniczego danego rodzaju, w zakresie: a) wieku i wykształcenia, b) kwalifikacji lotniczych.

3. Dopuszczenie cudzoziemca do szkolenia praktycznego w celu uzyskania licencji pilota, nawigatora lotniczego, radiooperatora pokładowego albo skoczka spadochronowego zawodowego połączonego z wykonywaniem skoków spadochronowych lub licencji kontrolera ruchu lotniczego, lub wpisywanych do tych licencji uprawnień lotniczych może nastąpić, jeżeli posiada on ważne orzeczenie właściwej kategorii o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego.

4. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 3, wydaje:

1) podmiot uprawniony do wydania takiego orzeczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, albo

2) odpowiedni organ orzeczniczy obcego państwa, którego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności lotniczych są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej.

5. Cudzoziemiec, który zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, którego jest obywatelem, jest niepełnoletni, może uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, jeżeli przedłoży zezwolenie prawnego opiekuna, w którym autentyczność podpisu opiekuna jest poświadczona notarialnie lub przez ambasadę lub placówkę konsularną państwa, którego jest obywatelem, albo przedłoży dokument z ambasady lub placówki konsularnej o obowiązującym w tym państwie wieku dojrzałości.

6. Cudzoziemiec odbywa szkolenie w Rzeczypospolitej Polskiej w lotniczym certyfikowanym ośrodku szkolenia albo organizacji szkolenia lotniczego, zwanymi dalej „organizacjami szkoleniowymi”.

7. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada wizy lub zezwolenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, a organ właściwy do ich wydania lub udzielenia uzależnia ich otrzymanie od przedstawienia przez cudzoziemca promesy zezwolenia na szkolenie lotnicze, Prezes wydaje taką promesę, jeżeli wnioskodawca spełnia pozostałe warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na szkolenie lotnicze w Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Stwierdzenie posiadania kwalifikacji lotniczych, które nie uprawniają do zarobkowego wykonywania czynności członka personelu lotniczego, na podstawie licencji wydanej przez państwo obce, może nastąpić tylko wtedy, jeżeli licencja ta oraz odpowiednie wpisane do niej uprawnienia lotnicze zostały uznane przez Prezesa zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy albo zgodnie z umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną. § 3.

1. Cudzoziemcy mogą być dopuszczeni do szkolenia lotniczego przeprowadzonego przez organizację szkoleniową, która:

———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1524 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1532 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1531 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1530 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie opłat konsularnych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1529 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze pożarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1528 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1527 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1526 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1525 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności oraz za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1523 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1522 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1521 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1520 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, dyscyplinarnego i dyscyplinarnego przyspieszonego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1519 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw Nr 156, poz. 1518 z 20032003-09-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej

porady prawne online

Porady prawne

 • Lojalka w zamian za pokrycie kosztów szkolenia

  W umowie lojalnościowej określa się czas, jaki pracownik zobowiązuje się przepracować w firmie. Czy czas ten liczy się od momentu podpisania umowy, czy od momentu zakończenia (...)

 • Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

  Pracownicy naszej firmy przed przystąpieniem do pracy przechodzą wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosujemy wzór kart szkolenia wstępnego (...)

 • Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

  Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło (...)

 • Hotel i wyżywienie podczas szkolenia

  Spółka z o.o. organizuje odpłatnie kursy języka angielskiego. Uczniowie mieszkają w tym czasie w hotelu gdzie zorganizowane jest również wyżywienie dla nich - usługi (...)

 • Prawo wglądu do treści pytań egzaminacyjnych

  Zdawałem egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Mam wątpliwości co do odpowiedzi na niektóre pytania zawarte w teście. Czy przysługuje mi prawo wglądu do treści pytań (...)

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2006-02-24 nr 46 poz. 28

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-01-12 nr 7 poz. 5

  Ogłoszenie decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-03-21 nr 68 poz. 11

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-03-21 nr 68 poz. 10

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)

 • Komunikat UE z 2006-02-15 nr 38 poz. 5

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.