Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1571 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wydania:2003-08-14
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1571 z 2003


1571

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych Na podstawie art. 364 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Tworzy się Centralną Informację Ksiąg Wieczystych, która jest komórką organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych, zwana dalej „Centralną Informacją”, składa się z centrali, zwanej dalej „centralą Centralnej Informacji”, oraz ekspozytur przy wydziałach sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, zwanych dalej „ekspozyturami Centralnej Informacji”. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) księdze wieczystej — należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym;

2) odpisie zwykłym księgi wieczystej — należy przez to rozumieć dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu;

3) odpisie zupełnym księgi wieczystej — należy przez to rozumieć dokument urzędowy, wydany przez Centralną Informację, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, kasacjach i wszczęciu postępowań z urzędu, ujawnione począwszy od chwili przeniesienia treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

4) zaświadczeniu o zamknięciu księgi wieczystej — należy przez to rozumieć dokument urzędowy wydany przez Centralną Informację, zawierający informację, że księga wieczysta o wskazanym przez wnioskodawcę numerze jest zamknięta. § 3.

1. Wniosek o wydanie odpisu zwykłego księgi wieczystej, odpisu zupełnego księgi wieczystej lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej składa się bezpośrednio albo korespondencyjnie w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturze Centralnej Informacji.

2. Wniosek złożony korespondencyjnie ekspozytura Centralnej Informacji przekazuje do centrali Centralnej Informacji. § 4.

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, składa się na urzędowym formularzu, który udostępnia się nieodpłatnie w centrali Centralnej Informacji i ekspozyturach Centralnej Informacji.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, udostępnia się również za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

3. Wniosek, uzyskany za pośrednictwem Internetu, drukuje się w kolorze czarno-białym i wypełnia się czcionką o prostym kroju, o rozmiarze nie mniejszym niż 10 pkt. Wniosek ten powinien odzwierciedlać strukturę i formę urzędowego formularza wniosku (układ i wielkość poszczególnych pól).

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11175 —                Poz. 1571


4. Wniosek sporządzony w sposób, o którym mowa w ust. 3, uważa się za złożony na urzędowym formularzu. § 5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1, rejestruje się w prowadzonej w centrali Centralnej Informacji lub ekspozyturach Centralnej Informacji ewidencji wniosków, zamieszczając w niej dane o chwili wpływu wniosku, rodzaju wniosku oraz chwili i sposobie jego załatwienia.

2. Do wniosku dołącza się oryginał dowodu wniesienia opłaty na rachunek bankowy Centralnej Informacji, który zwraca się wnioskodawcy, po potwierdzeniu na nim faktu wydania dokumentu. § 6.

1. Wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, a także wniosek, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, lub złożony z naruszeniem § 5 ust. 2, pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyn.

2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia braki, o których mowa w ust. 1, zostaną usunięte, wydaje się żądany dokument. § 7.

1. Dokumenty wydawane przez Centralną Informację są opatrzone pieczęcią urzędową i podpisem upoważnionego pracownika, zawierają oznaczenie sygnatury, a także oznaczenie i liczbę stron oraz miejsce i chwilę sporządzenia dokumentu.

2. Niezależnie od treści złożonego wniosku Centralna Informacja wydaje zawsze dokument opisujący rzeczywisty stan w zakresie prowadzenia księgi wieczystej.

§ 8.

1. Odpis zwykły księgi wieczystej, odpis zupełny księgi wieczystej i zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej wydawane są bezpośrednio wnioskodawcy przez centralę Centralnej Informacji lub ekspozytury Centralnej Informacji.

2. Jeżeli we wniosku zawarte jest żądanie doręczenia odpisu lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, centrala Centralnej Informacji przesyła dokument pod wskazany we wniosku adres.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także w razie zaistnienia przeszkód uniemożliwiających wydanie dokumentu przez ekspozyturę Centralnej Informacji. § 9.

1. Centralna Informacja wydaje dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1, po przyjęciu księgi wieczystej przez wydział ksiąg wieczystych z ośrodka migracyjnego.

2. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 1, dotyczy dotychczasowej księgi wieczystej, wniosek wraz z informacją o dokonanej opłacie przekazuje się do wydziału właściwego do prowadzenia księgi wieczystej.

3. Po otrzymaniu wniosku wydział ksiąg wieczystych kieruje dotychczasową księgę wieczystą do ośrodka migracyjnego albo sporządza żądany dokument i przekazuje go wnioskodawcy. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1571 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1575 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1574 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1572 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1570 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1569 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1568 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1641

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-27 poz. 1770

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.