Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1572 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wydania:2003-08-14
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1572 z 2003


Strona 1 z 2
1572

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

Na podstawie art. 364 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wzór wniosku o wydanie odpisu księgi wieczystej oraz zaświadczenia o zamknięciu

księgi wieczystej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r. Minister Sprawiedliwości: w z. J. Łankiewicz

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11176 —                Poz. 1572


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. (poz. 1572)

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ODPISU KSI¢GI WIECZYSTEJ ORAZ ZAÂWIADCZENIA O ZAMKNI¢CIU KSI¢GI WIECZYSTEJ

strona pierwsza

KW-ODPIS

Adnotacja o wpłynięciu wniosku:

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych

Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej

Księgi Wieczyste POUCZENIE: • Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól. • Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, pola niewypełnione należy przekreślić. • Wniosek należy złożyć w centrali lub ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. • Wniosek nieprawidłowo wypełniony, nieopłacony, od którego uiszczono opłatę w wysokości niższej od należnej, bez załączonego oryginału dowodu wniesienia opłaty pozostawia się bez nadania biegu, o czym zawiadamia się wnioskodawcę, wraz z podaniem przyczyn.

RODZAJ ŻĄDANEGO DOKUMENTU:

• Wyraźnie należy zaznaczyć jeden kwadrat odpowiadający treści żądania oraz wskazać liczbę żądanych odpisów lub zaświadczeń.

odpis zwykły

1.

odpis zupełny

zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej

Liczba żądanych odpisów / zaświadczeń:

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, KTÓREJ ODPIS MA BYĆ WYDANY, LUB KTÓRA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA:

2.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1572 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1575 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1574 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1571 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1570 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1569 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1568 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

porady prawne online

Porady prawne

 • Wgląd do dokumentów księgi wieczystej

  Właściciel stwierdził niezgodność stanu rzeczywistego księgi wieczystej ze stanem prawnym, dowody na tą niezgodność znajdują się w aktach księgi. Czy właściciel (...)

 • Akta księgi wieczystej

  Jako wierzyciel chcę złożyć wniosek o odpis z akt księgi wieczystej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem mojej wierzytelności. Interesują mnie dokumenty dotyczące (...)

 • Wniosek o wpis w KW - termin rozpoznania

  Jakie obowiązują terminy od dnia złożenia wniosków o zmiany w księdze wieczystej oraz o wydanie odpisów z księgi wieczystej? Czy terminy te są ustalone ustawowo, (...)

 • Zbiór dokumentów a księga wieczysta

  Moja mama posiada Zaświadczenie z Wydziału Ksiąg Wieczystych, iż dokonano w tym czasie, kiedy zakupiła nieruchomość, zbioru dokumentów, gdzie wyszczególniono jej (...)

 • Ustalenie właściciela dla zasiedzenia gruntu

  Jestem zainteresowany przeprowadzeniem sprawy o zasiedzenie gruntu. Jednak mam problem z ustaleniem właściciela. W wydziale geodezji uzyskałem informacje o numerach działek, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1528

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-23 poz. 188

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1641

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.