Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wydania:2003-08-14
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 2003


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11178 —                Poz. 1573


1573

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółową organizację i funkcjonowanie ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, w tym szczegółowy zakres zadań jego kierownika, szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, oraz pracowników ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych;

2) szczegółowy sposób wykonywania przez sąd rejonowy i ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych zadań podczas migracji ksiąg wieczystych, w tym sposób przekazywania ksiąg wieczystych między sądem rejonowym a ośrodkiem migracyjnym ksiąg wieczystych oraz ustalania kolejności ich przekazywania. § 2.

1. Kierownik ośrodka kieruje całokształtem pracy ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych.

2. Zakres zadań kierownika ośrodka obejmuje:

1) planowanie i organizowanie pracy ośrodka, w tym ustalanie podziału czynności sędziów, referendarzy sądowych i pracowników ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych;

2) kontrolowanie prawidłowości prac wykonywanych w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych;

3) koordynowanie przekazywania ksiąg wieczystych między ośrodkiem migracyjnym ksiąg wieczystych a sądem rejonowym;

4) prowadzenie biurowości ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych, a w szczególności sporządzanie oraz zatwierdzanie dziennych i miesięcznych raportów ksiąg wieczystych, których migracja została zakończona;

5) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżącej działalności ośrodka. §

3. Do czynności wykonywanych przez sędziów i referendarzy sądowych, którym powierzono pełnienie obowiązków w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych, należy:

1) przestrzeganie terminowości i płynności wykonywania prac w zespole;

2) na bieżąco usuwanie wątpliwości zgłaszanych przez pracowników ośrodka dotyczących sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej;

3) dbałość o jednolite dokonywanie przenoszenia przez pracowników treści wpisów, z uwzględnieniem specyfiki treści zawartych w dotychczasowych księgach wieczystych pochodzących z różnych regionów Rzeczypospolitej Polskiej;

4) sprawdzanie poprawności przeniesienia treści z odpowiednich działów i łamów dotychczasowej księgi wieczystej do rubryk, podrubryk i pól księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

5) czuwanie nad wykonywaniem obowiązku sprawdzania zgodności oznaczenia nieruchomości, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, zwanej dalej „ustawą”;

6) niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 4, dokonywanie zatwierdzenia przeniesienia za pomocą technik informatycznych udostępnianych przez wykorzystywany system informatyczny;

7) zamieszczanie na księdze wieczystej napisu „Księga zapisana w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych”;

8) podejmowanie działań w zakresie dalszego toku czynności wyjaśniających niezwłocznie po zgłoszeniu przez pracownika nieczytelności treści księgi wieczystej;

9) sporządzanie protokołów;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika ośrodka. § 4.

1. Kierownik ośrodka może tworzyć zespoły w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych.

2. Prace zespołu, o którym mowa w ust. 1, koordynuje wyznaczony przez kierownika ośrodka członek tego zespołu, który odpowiada za jego sprawne działanie, a w szczególności za terminowe wykonywanie i prawidłowy podział zadań. §

5. Pracownicy ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych dokonują przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, a w szczególności:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 2003 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-23 poz. 1448

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.