Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1575 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-17
Data wydania:2003-08-20
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-09-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1575 z 2003


Strona 1 z 27

Dziennik Ustaw Nr 162                — 11202 —                Poz. 1575


1575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: DZIAŁ I Przepisy ogólne §

1. Wprowadza się system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) księdze wieczystej — należy przez to rozumieć księgę wieczystą prowadzoną w systemie informatycznym;

2) adnotacji — należy przez to rozumieć: wzmiankę o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji i o kasacji, wzmiankę o wszczęciu postępowania z urzędu, wykonanie orzeczenia sądu w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia oraz inne zapisy o charakterze czynności technicznej;

3) wniosku o wpis — należy przez to rozumieć także zawiadomienie syndyka, sędziego-komisarza i inne przewidziane w przepisach szczególnych;

4) podpisie — należy przez to rozumieć dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, służą do identyfikacji osoby dokonującej czynności w systemie informatycznym;

5) EGiB — należy przez to rozumieć ewidencję gruntów i budynków;

6) RZHLZ — należy przez to rozumieć rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych. § 3.

1. Przeglądanie księgi wieczystej polega na wywołaniu na ekran monitora żądanej księgi wieczystej.

2. Zadania związane z przeglądaniem ksiąg wieczystych mogą być powierzane ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. DZIAŁ II Oznaczenie i struktura księgi wieczystej Rozdział 1 Przepisy ogólne § 4.

1. Księga wieczysta zawiera cztery działy, podzielone na rubryki i pola. Rubryki i pola mogą być podzielone odpowiednio na podrubryki i podpola. § 5.

1. W przypadku gdy zachodzi konieczność wpisania w pojedynczym polu więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, pole to powtarza się w strukturze księgi wieczystej tyle razy, ile jest elementów wpisu lub adnotacji, tak aby każdy z tych elementów został wpisany w osobnym polu.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy zachodzi potrzeba wpisania w strukturę księgi wieczystej więcej niż jednego elementu wpisu lub adnotacji, dla którego przewidziano w tej strukturze odrębne pole.

3. Pola, w których nie dokonuje się wpisu, pozostawia się niewypełnione.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do rubryk, podrubryk i podpól, z tym że w przypadku działu III i IV w strukturze księgi wieczystej powtarza się zestaw rubryk składających się na strukturę działu księgi wieczystej. §

6. Każdy dział księgi wieczystej zawiera rubrykę „wzmianka w księdze wieczystej”, oznaczoną odpowiednio: 1.1 w dziale I-O, 1.10 w dziale I-Sp, 2.1 w dziale II, 3.1 w dziale III i 4.1 w dziale IV, obejmującą odpowiednio pola:

1) „wzmianka”: 1.1.0.1 w dziale I-O, 1.10.0.1 w dziale I-Sp, 2.1.0.1 w dziale II, 3.1.0.1 w dziale III, 4.1.0.1 w dziale IV — wzmianka o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji, kasacji lub wszczęciu postępowania z urzędu, obejmująca dane, o których mowa w § 68;

2) „chwila zamieszczenia”: 1.1.0.2 w dziale I-O, 1.10.0.2 w dziale I-Sp, 2.1.0.2 w dziale II, 3.1.0.2 w dziale III, 4.1.0.2 w dziale IV — data, godzina i minuta zamieszczenia wzmianki w księdze wieczystej;

3) „chwila wykreślenia”: 1.1.0.3 w dziale I-O, 1.10.0.3 w dziale I-Sp, 2.1.0.3 w dziale II, 3.1.0.3 w dziale III, 4.1.0.3 w dziale IV — data, godzina i minuta wykreślenia wzmianki w księdze wieczystej;

3. Podpola danego pola oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

4. W takiej samej strukturze przechowuje się w systemie informatycznym także dane dotyczące oznaczenia księgi wieczystej.

2. Pole księgi wieczystej oznacza się niepowtarzalnym numerem składającym się z czterech części określających odpowiednio: dział księgi wieczystej, rubrykę, podrubrykę i numer kolejny pola w ramach podrubryki. Jeżeli dana rubryka nie jest podzielona na podrubryki, trzecią częścią numeru jest cyfra „0”.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1575 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1574 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1573 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1572 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie dokumentów przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1571 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1570 z 20032003-09-17

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1569 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

 • Dziennik Ustaw Nr 162, poz. 1568 z 20032003-09-17

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-27 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1880


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.