Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1581 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-18
Data wydania:2003-08-21
Data wejscia w życie:2003-10-03
Data obowiązywania:2003-09-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1581 z 2003


1581

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie wojskowych organów weterynaryjnych Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa organizację wojskowych organów weterynaryjnych wykonujących zadania:

1) na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;

2) w stosunku do wojsk obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 2.

1. Wojskowymi organami weterynaryjnymi są:

1) Szef Służby Weterynaryjnej — Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego;

2) wojskowi inspektorzy weterynaryjni.

2. Wojskowymi inspektorami weterynaryjnymi są:

1) zastępca Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego;

2) lekarze weterynarii wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej; ———————

1) 2)

3) wojskowy weterynaryjny inspektor farmaceutyczny;

4) epizootiolodzy szefostw służby zdrowia rodzajów Sił Zbrojnych;

5) epizootiolodzy flotylli i portów wojennych;

6) epizootiolodzy wydziałów służby zdrowia dywizji i samodzielnych brygad;

7) lekarz weterynarii kursu szkolenia przewodników i tresury psów służbowych;

8) epizootiolog Dowództwa Garnizonu Warszawa. §

3. Wojskowe organy weterynaryjne, o których mowa w § 2, tworzą Wojskową Inspekcję Weterynaryjną. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński ———————

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było zarządzeniem nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie organizacji i trybu wykonywania zadań przez Wojskową Inspekcję Weterynaryjną (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 14), które zostało pozostawione czasowo w mocy na podstawie art. 13 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450 i Nr 122, poz. 1144.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1581 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1585 z 20032003-09-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1584 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1583 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru podmiotów skupujących i rejestru dostawców

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1582 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 sierpnia 2003 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1580 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1579 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1578 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz związku śmierci żołnierzy ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1577 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1576 z 20032003-09-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1398

  Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy – Kodeks morski

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-08 poz. 670

  Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania pozwoleń na broń żołnierzom zawodowym.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-15 poz. 42

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-10 poz. 1114

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji zebrań żołnierskich oraz szczegółowych zasad wybierania i odwoływania ławników sądów wojskowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.