Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1610 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-09-22
Data wydania:2003-07-25
Data wejscia w życie:2003-10-07
Data obowiązywania:2003-09-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1610 z 2003


1610

USTAWA z dnia 25 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 uchyla się ust. 3 i 4;

2) po art. 21 dodaje się art. 211 w brzmieniu: „Art. 211.

1. Operatorom sieci kablowych wolno reemitować w sieciach kablowych utwory nadawane w programach organizacji radiowych i telewizyjnych wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

2. W przypadku sporów związanych z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 108 ust. 5.”;

3) w art. 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 1, operatorom sieci kablowych wolno reemitować utwory nadawane przez inne organizacje radiowe lub telewizyjne dostępne na danym obszarze, jeżeli rozpowszechnianie w sieciach kablowych ma charakter równoczesny i integralny z nadaniem pierwotnym. Uprawnionym do utworów przysługuje prawo do wynagrodzenia.”;

4) w art. 92 po wyrazie „21,” dodaje się wyraz „211,”;

Dziennik Ustaw Nr 166                — 11451 —                Poz. 1610


5) w art. 951 w ust. 2 wyrazy „art. 21 ust. 3 i 4” zastępuje się wyrazami „art. 211”;

6) w art. 108 w ust. 5 wyrazy „w art. 21 ust. 3” zastępuje się wyrazami „w art. 211 ust. 1”. Art. 2. Przepis art. 24 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 211, art. 92, art. 951 ust. 2 oraz art. 108 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1610 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1621 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1620 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1619 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 2003 r.w sprawie określenia listy państw, których obywatele są obowiązani posiadać wizę lotniskową

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1618 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1617 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu zoonoz, procedur ich monitorowania oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia chorób lub wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1616 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1615 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1614 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Bojadła w województwie lubuskim

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1613 z 20032003-09-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2003 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1612 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1611 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1609 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1608 z 20032003-09-22

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-10 poz. 715

  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o prawie autorskim, sporządzonego w Genewie dnia 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-18 poz. 186

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie wyznaczenia sądu okręgowego właściwego do rozpoznawania niektórych spraw z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-10 poz. 1435

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09

 • Dziennik Ustaw z 2003-03-10 poz. 354

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wysokości procentu wpłat na Fundusz Promocji Twórczości


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.