Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-02-04
Data wydania:2003-01-23
Data wejscia w życie:2003-02-19
Data obowiązywania:2003-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 2003


156

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych (Dz. U. Nr 18, poz. 156) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie:

1) organizacji kancelarii tajnych, Prezes Rady Ministrów: L. Miller

2) stosowania środków ochrony fizycznej,

3) trybu obiegu informacji niejawnych,

4) wzoru karty zapoznania się z dokumentem.

2. Wymagań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, nie stosuje się w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 156 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 161 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustanowienia dopłaty do wywozu mięsa wieprzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 160 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 159 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie kontroli i postępowania pokontrolnego w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień telekomunikacji, częstotliwości lub kompatybilności elektromagnetycznej przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 158 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 157 z 20032003-02-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wybory stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności dokonuje właściwy organ

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 155 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 154 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 153 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 152 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2002 r. o ratyfikacji Protokołu przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 17, poz. 151 z 20032003-02-04

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Lublinie nazwy "Akademia Medyczna w Lublinie imienia Profesora Feliksa Skubiszewskiego"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 634

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2008 nr 4 poz. 44

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2011 nr 61 poz. 584

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.