Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2273 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-12-31
Data wydania:2003-11-28
Data wejscia w życie:2004-05-01
Data obowiązywania:2003-12-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2273 z 2003


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej1)

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551, Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64.

Art. 1.

1. Ustawa określa zadania oraz właściwość jednostek organizacyjnych i organów, w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, dotyczące:

1) uzyskiwania rent strukturalnych;

2) wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

3) wspierania przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt;

4) zalesiania gruntów rolnych;

5) wspierania gospodarstw niskotowarowych;

6) dostosowania gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej;

7) wspierania grup producentów rolnych;

8) pomocy technicznej dla jednostek organizacyjnych i organów realizujących zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich;

- określonych przepisami Unii Europejskiej2) oraz postanowieniami Traktatu art. 1 uchylony między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

1)

pkt 9 w w ust. 1 w

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, z dnia 28 września 1991 r. o lasach, z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych oraz o zmianie innych ustaw, z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 445/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR).

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

(Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczącego przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii, Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

2. Warunki i tryb udzielania pomocy w zakresie uzupełnienia płatności bezpośrednich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej są realizowane na podstawie przepisów odrębnych. Art. 2.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw: finansów publicznych, rozwoju regionalnego, pracy i środowiska, opracowuje projekt planu rozwoju obszarów wiejskich, określony w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1, zwanego dalej „planem”, po zasięgnięciu opinii sejmików województw i izb rolniczych, a także związków zawodowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolników o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

2. Projekt planu zatwierdza Rada Ministrów.

3. Rada Ministrów zatwierdza projekt planu najpóźniej do dnia 15 marca 2004 r. Art. 3.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi:

1) pełni rolę organu zarządzającego w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej;

2) przekazuje Komisji Europejskiej zatwierdzony przez Radę Ministrów projekt planu;

3) w trybie przepisów o zamówieniach publicznych wyłania jednostkę organizacyjną uprawnioną do dokonywania ocen planu i przekazuje Komisji Europejskiej raporty z tych ocen.

2. Po przyjęciu planu przez Komisję Europejską:

1) Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na działania objęte planem, a także przestrzenny zasięg wdrażania tych działań, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu i ustalenia dokonane z Komisją Europejską;

2) minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza plan, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 4. Przepisy art. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany planu. Art. 5.

1. Zadania związane z udzielaniem pomocy finansowej w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich, zwanej dalej „pomocą”, realizuje agencja płatnicza akredytowana na podstawie przepisów o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, wskazana w planie, zwana dalej „Agencją”.

1a. Pomoc jest udzielana na wniosek producenta rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub grupy producentów rolnych, a w przypadku pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8, na wniosek jednostki organizacyjnej lub organu realizującego zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich.

2. Pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1-7, jest udzielana, wstrzymywana, zawieszana lub zmniejszana w drodze decyzji administracyjnej kierownika jednostki organizacyjnej Agencji, a pomoc, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 8 - na podstawie umowy cywilnoprawnej.

3. Decyzje administracyjne w zakresie przyznawania rent strukturalnych wydaje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przypadku, gdy przekazano mu funckje agencji płatniczej w zakresie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

4. Organy administracji rządowej i samorządowej współpracują z Agencją przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej.

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organy, o których mowa w ust. 4, obowiązane do współpracy oraz tryb i zakres tej współpracy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o pomoc na działania określone w art. 1 ust. 1, oraz zawartość planów do działań określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych we wnioskach oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy. Art. 6.

1. Na wniosek właściciela gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, który ubiega się o przyznanie renty strukturalnej, lub na wniosek jego małżonka Agencja Nieruchomości Rolnych:

1) pośredniczy w sprzedaży lub wydzierżawianiu wskazanej nieruchomości lub

2) przejmuje nieodpłatnie, w drodze decyzji Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wskazaną we wniosku nieruchomość na własność Skarbu Państwa.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio tryb postępowania dotyczący stwierdzenia niemożliwości sprzedaży nieruchomości oraz przej-

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

mowania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa określony w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Art. 7.

1. Agencja przeprowadza kontrole udzielenia i wykorzystania pomocy w zakresie zgodności z prawem i ustaleniami planu zgodnie z przyjętym planem kontroli. 1a. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi.

2. Przed rozpoczęciem kontroli osoba upoważniona do jej przeprowadzenia jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje organ Agencji.

4. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:

1) wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) sporządzania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;

5) pobierania próbek do badań.

5. Osoba wykonująca czynności kontrolne sporządza z tych czynności protokół.

6. Protokół podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne oraz podmiot kontrolowany.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany, protokół podpisuje tylko osoba wykonująca czynności kontrolne, dokonując w protokole stosownej adnotacji o odmowie podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany.

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu;

2) warunki organizacyjne, techniczne i kadrowe, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju. Art. 8.

1. Agencja pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane niezbędne do sporządzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na podstawie danych przekazanych przez Agencję, sporządza i przedstawia Komisji Europejskiej roczne sprawozdania z realizacji planu z poprzedniego roku kalendarzowego. Art. 9.

1. Ośrodki doradztwa rolniczego i Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich są obowiązane do informowania o warunkach i trybie udzielania pomocy, prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem, i doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być również realizowane przez podmioty inne niż wskazane w ust.

1.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb prowadzenia szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte planem, oraz doradzania w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy, mając na względzie zapewnienie prawidłowej realizacji planu. Art. 10. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.3)) w art. 16 w ust. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „3) osoba pobierająca rentę strukturalną współfinansowaną ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

4) małżonek osoby, o której mowa w pkt 3, jeżeli renta strukturalna współfinansowana ze środków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej wypłacana jest wraz z dodatkiem na tego małżonka.”. Art. 11. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: „7. Starosta właściwy ze względu na położenie gruntu objętego zalesieniem dokonuje oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego oraz przekwalifikuje z urzędu grunt rolny na grunt leśny, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 228, poz. 2255.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 110 poz. 1189 i Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984 i Nr 200 poz. 1682 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

8. Starosta może powierzyć, w drodze porozumienia, dokonanie oceny udatności upraw nadleśniczemu.”;

2) w art. 35: a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) doradztwo w zakresie zalesiania i gospodarki leśnej,”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Nadleśniczy, na wniosek właściciela gruntu przeznaczonego do zalesienia, sporządza plan zalesienia i potwierdza wykonanie zalesienia, w przypadku zalesienia objętego przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.”;

3) w art. 54 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) na sporządzanie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 ust.

5.”. Art. 12. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983) uchyla się art. 18-22. Art. 13. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 26. Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej upływa z dniem 31 grudnia 2003 r.”. Art. 14.

1. Grupy producentów rolnych, które zostały wpisane do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r. na podstawie przepisów, o których mowa w art. 12, otrzymują pomoc finansową na dotychczasowych zasadach.

2. Do miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 15, stosuje się zasady dotychczasowe.

3. Do spraw w zakresie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntu rolnego do zalesienia objętych przepisami ustawy, o której mowa w art. 15, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 14a.

1. W 2004 r. rozporządzenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, może być wydane po przyjęciu projektu planu przez Komisję Europejską.

2005-08-31

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

2. W 2004 r. wnioski o udzielenie pomocy w zakresie wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania mogą być składane w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca.

3. W 2004 r. wnioski, o których mowa w ust. 2, złożone po dniu 15 czerwca 2004 r., lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2004 r., uznaje się za złożone z zachowaniem terminu. Art. 15. Traci moc ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73, poz. 764 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392). Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, z wyjątkiem:

1) art. 2-4, art. 13, art. 14 ust. 2 i 3 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 7 ust. 8 i art. 14a ust. 2, które wchodzą w ¿ycie z dniem 15 marca 2004 r.

2005-08-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2273 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2288 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2287 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2286 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2285 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2284 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2283 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2282 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2281 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu obliczania wartości zamówienia publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2280 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej przeznaczonej na ochronę środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2279 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów", udzielania dotacji powiatowi i gminie, przekazywania staroście środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem repatriantom pomocy oraz wzorów wniosków o udzielenie dotacji powiatowi i gminie

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2278 z 20032003-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu, formy i terminów dostarczania informacji przez niektóre podmioty prowadzące działalność maklerską oraz rachunki papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2277 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2276 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2275 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2274 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2272 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 27 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych

 • Dziennik Ustaw Nr 229, poz. 2271 z 20032003-12-31

  Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy oraz o zmianie niektórych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoba prawna jako rolnik

  Osoba prawna (spółka z o.o.) nabyła od rolnika gospodarstwo rolne z zamiarem zorganizowania tam gospodarstwa agroturystycznego (ewentualnie stadniny) oraz miejsca piknikowego (...)

 • Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

  Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie (...)

 • Minimalny okres gwarancji

  Na ile się orientuję, przepisy nie określają minimalnego okresu gwarancji, gdyż gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym. Zajmuję się sprzedażą maszyn i urządzeń (...)

 • Termin gwarancji dla wymienionego towaru

  Zakupiłem mp3, przed upływem czasu gwarancji, zaczął być niesprawny. Dlatego niezwłocznie udałem się do serwisu. Towar jeszcze był na gwarancji - po kilku dniach (...)

 • Obowiązki gwaranta

  Na czym polega gwarancja na określony przedmiot, po jego zakupie?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.