Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-01-15
Data wydania:2002-12-05
Data wejscia w życie:2003-01-31
Data obowiązywania:2003-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2003


Strona 1 z 4
39

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pozwoleń na uprawianie żeglugi przez obce statki na polskich śródlądowych drogach wodnych Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

§

1. 1. Rozporządzenie określa wzory i tryb wydawania pozwoleń na uprawianie żeglugi na polskich śródlądowych drogach wodnych statkami, zarejestrowanymi w państwach, z którymi nie zostały zawarte odpowiednie umowy międzynarodowe, w przypadku prowadzenia przez te statki:

1) regularnej żeglugi między polskimi portami lub między portem polskim a portem obcym oraz

2) żeglugi innej niż wymieniona w pkt 1.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 223 —                Poz. 39


2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „ustawie”, rozumie się przez to ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. § 2.

1. Wzór pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 3.

1. Pozwolenie wydaje się na pisemny wniosek armatora obcego statku, zamierzającego uprawiać żeglugę na polskich śródlądowych drogach wodnych.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym przybyciem statku do granicy Państwa, do:

1) ministra właściwego do spraw transportu za pośrednictwem dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy Państwa, zwanego dalej „dyrektorem urzędu” — w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) dyrektora urzędu — w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

3. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien określać:

1) nazwę i siedzibę albo imię i nazwisko armatora statku oraz jego adres;

2) nazwę, numer rejestracyjny i port macierzysty statku;

3) wymiary statku: długość całkowitą (L), szerokość całkowitą (B), zanurzenie (T), wysokość boczną (H), wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku;

4) rodzaj i przeznaczenie statku;

5) rodzaj przewożonego ładunku;

6) nośność lub dopuszczalną liczbę pasażerów;

7) rodzaj napędu i moc głównych urządzeń napędowych;

8) ilość i rodzaj pomocniczych urządzeń usprawniających manewrowanie statkiem;

9) drogi wodne, na których ma być uprawiana żegluga, oraz wskazanie portów, w których będzie następował załadunek lub wyładunek statku, oraz zejście lub wejście pasażerów;

10) datę przybycia do granicy Państwa i proponowaną datę i miejsce dokonania inspekcji statku, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1 ustawy, zwanej dalej „inspekcją statku”.

4. Do wniosku o wydanie pozwolenia załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentów uprawniających statek do żeglugi po drogach wodnych państwa rejestracji statku.

§ 4.

1. Po przybyciu obcego statku do granicy Państwa, kierownik statku, którego dotyczy pozwolenie, powinien zgłosić gotowość statku do inspekcji i stosować się do poleceń dyrektora urzędu dotyczących miejsca i czasu jej przeprowadzenia.

2. Inspekcję statku przeprowadza się nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do jej przeprowadzenia. § 5.

1. Zakres inspekcji statku obejmuje w szczególności:

1) stan wyposażenia techniczno-eksploatacyjnego, w tym: a) kotwicznego, b) nawigacyjnego, c) sygnałowego, d) ratunkowego, e) urządzeń zejściowych, f) pokładowego, g) awaryjnego, h) przeciwpożarowego przenośnego;

2) ustalenie wymiarów statku: a) długości, b) szerokości, c) zanurzenia, d) wysokości do najwyższej nierozbieralnej części statku, e) wolnej burty, f) nośności, g) dopuszczalnej liczby pasażerów.

2. Zakres technicznej oceny statku, o której mowa w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy, obejmuje w szczególności:

1) przegląd ważności dokumentów klasyfikacyjnych lub innych odpowiednich dokumentów dotyczących stanu technicznego statku, wydanych przez administrację obcego państwa;

2) ogólny przegląd techniczny statku w zakresie: a) zewnętrznych oględzin: — poszycia części nadwodnej, — urządzenia sterowego, — wyposażenia kotwicznego, cumowniczego i szczepiającego, b) oględzin: — urządzeń maszynowych — ograniczony do przyrządów kontrolno-pomiarowych, — plomb na zaworach bezpieczeństwa zbiorników ciśnieniowych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 45 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych, ich wyposażenia oraz sposobu oceny zgodności wyrobów medycznych z tymi wymaganiami

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 44 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 43 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 42 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 41 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 40 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie pomiarów statków żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 20032003-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w województwie dolnośląskim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.