Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 363 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-11
Data wydania:2003-02-14
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-03-11

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 363 z 2003


Strona 1 z 4
363

USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje:

1) zasady i tryb dokonywania migracji księgi wieczystej;

2) organizację ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych;

3) zadania sądów rejonowych i ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych podczas migracji. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) „dotychczasowa księga wieczysta” — księgę wieczystą prowadzoną według dotychczas ustalonych wzorów, mającą podlegać migracji;

2) „migracja księgi wieczystej” — ogół czynności służących przeniesieniu treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym;

3) „ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych” — oddział sądu okręgowego, działający na rzecz sądu rejonowego, który prowadzi dotychczasowe księgi wieczyste. Art. 3.

1. Przeniesienia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych przy użyciu systemu informatycznego, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387).

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi ośrodki migracyjne ksiąg wieczystych, określa ich liczbę i siedzibę, a także wskazuje sądy rejonowe, których księgi mają podlegać migracji w wyznaczonym ośrodku.

3. Nadzór nad działalnością ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych sprawuje prezes sądu okręgowego. Rozdział 2 Zasady i tryb migracji księgi wieczystej oraz zadania sądów rejonowych podczas migracji Art. 4. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, ustala harmonogram wykonywania zadań poszczególnych ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw Nr 42                — 2686 —                Poz. 363


Art. 5. Migracja ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu rejonowego rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia do niego systemu informatycznego, o którym mowa w art. 251 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Art. 6.

1. O rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu rejonowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, prezes sądu okręgowego właściwy dla ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, sposób dokonywania obwieszczeń o rozpoczęciu i zakończeniu migracji ksiąg wieczystych. Art. 7.

1. Po rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych sąd rejonowy sukcesywnie przekazuje dotychczasowe księgi wieczyste właściwemu ośrodkowi migracyjnemu ksiąg wieczystych. Przepisu art. 361 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece nie stosuje się.

2. Dotychczasową księgę wieczystą wydaje się ośrodkowi migracyjnemu ksiąg wieczystych na okres do 10 dni.

3. W pierwszej kolejności do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych przekazuje się dotychczasową księgę wieczystą, do której złożony wniosek o wpis nie został rozpoznany. Art. 8.

1. Po rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez wydział sądu rejonowego nie dokonuje się wpisów w dotychczasowych księgach wieczystych, z zastrzeżeniem ust.

3. Nie stanowi to przeszkody do złożenia wniosku o wpis.

2. Dotychczasową księgę wieczystą można przeglądać i wydawać jej odpisy do czasu przekazania do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych.

3. W przypadku wystąpienia w prowadzeniu migracji ksiąg wieczystych danego wydziału sądu rejonowego długotrwałej przeszkody, której nie można przezwyciężyć, Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, może zezwolić na dokonywanie w oznaczonym czasie wpisów w dotychczasowych księgach wieczystych. Art. 9.

1. Migracji podlega treść dotychczasowych ksiąg wieczystych założonych lub urządzonych po dniu 1 stycznia 1947 r.

2. Migracji podlega także treść ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r., zwanych dalej „księgami dawnymi”, dla których urządzono dalszy tom w trybie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1946 r. o prowadzeniu dotychczasowych ksiąg hipotecznych (gruntowych, wieczystych) po dniu 31 grudnia 1946 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 367, z 1947 r. Nr 38, poz. 192 i Nr 48, poz. 251, z 1954 r. Nr 26, poz. 105, z 1961 r. Nr 26, poz. 126 oraz z 1965 r. Nr 50, poz. 311).

3. Urządzony dalszy tom staje się z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasową księgą wieczystą, do której przed przekazaniem do ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych sąd z urzędu przenosi wpisy z księgi dawnej, stosując przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. oraz utraty mocy prawnej niektórych takich ksiąg (Dz. U. Nr 28, poz. 141), z wyjątkiem § 4 pkt 5.

Art. 10.

1. Migracji podlegają wszystkie niewykreślone wpisy, wzmianki lub adnotacje, z wyłączeniem: podpisów, wpisów wykreśleń, zmian wpisów wykreślonych oraz wpisów dotyczących wydzielenia części nieruchomości gruntowych.

2. Przenoszenia wpisów z dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym dokonuje się w sposób, który uniemożliwia zmianę treści lub zakresu ujawnionych praw i roszczeń. Dotyczy to również sprostowania dostrzeżonych usterek wpisów, o których mowa w art. 62613 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, mając na względzie precyzję i rzetelność w wiernym odzwierciedlaniu treści dotychczasowej księgi wieczystej.

4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno w szczególności określać:

1) sposób przekształcania numeracji ksiąg wieczystych;

2) sposób zamieszczania w księdze wieczystej wyniku sprawdzenia zgodności oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych katastru nieruchomości;

3) sposób postępowania w razie wystąpienia przeszkód w migracji księgi wieczystej. Art. 11. Jeżeli powstaną wątpliwości co do sposobu przeniesienia treści księgi wieczystej, sędzia lub referendarz sądowy określa podlegającą migracji treść księgi wieczystej i sposób umieszczenia tej treści w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Art. 12.

1. W przypadku stwierdzenia nieczytelności treści księgi wieczystej mającej podlegać migracji sędzia lub referendarz sądowy podejmuje czynności wyjaśniające, które mają na celu doprowadzenie do określenia podlegającej przeniesieniu treści księgi wieczystej.

2. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 1, sędzia lub referendarz sądowy wskazuje sposób umieszczenia odczytanej treści dotychczasowej księgi wieczystej w strukturze księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym.

3. Jeżeli w wyniku prowadzonych czynności wyjaśniających nie doszło do określenia treści księgi wieczystej, dotychczasową księgę wieczystą zwraca się do sądu rejonowego, który niezwłocznie z urzędu podejmuje czynności zmierzające do ustalenia jej treści, a w razie ich bezskuteczności księgę zamyka. Zamknięcie księgi wieczystej nie jest orzeczeniem i nie podlega zaskarżeniu. Art. 13.

1. W toku migracji ksiąg wieczystych ośrodek migracyjny ksiąg wieczystych sprawdza zgodność oznaczenia nieruchomości w dotychczasowej księdze wieczystej z danymi zawartymi w bazie danych katastru nieruchomości, chyba że sprawdzenie jest niemożliwe. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w księdze wieczystej.

2. W celu dokonania sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący kataster nieruchomości zapewnia nieodpłatnie ośrodkom migracyjnym ksiąg

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 363 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 367 z 20032003-03-11

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach lubelskim. lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, świetokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 366 z 20032003-03-11

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 365 z 20032003-03-11

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie obowiązującej Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

 • Dziennik Ustaw Nr 42, poz. 364 z 20032003-03-11

  Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-27 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1881

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-30 poz. 854

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1573

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowej organizacji i funkcjonowania ośrodka migracyjnego ksiąg wieczystych oraz zadań tego ośrodka i sądu rejonowego podczas migracji ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.