Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 408 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-24
Data wydania:2003-02-14
Data wejscia w życie:2003-09-25
Data obowiązywania:2003-03-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 408 z 2003


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 49                — 3210 —                Poz. 408


408

USTAWA z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1) Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 22 dodaje się art. 221 w brzmieniu: „Art. 221. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”;

2) po art. 33 dodaje się art. 331 w brzmieniu: „Art. 331. §

1. Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. §

2. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania jednostki, o której mowa w § 1, odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie; odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy jednostka organizacyjna stała się niewypłacalna.”;

3) w art. 40: a) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Skarb Państwa nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwowych osób prawnych, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej. Państwowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa.”, ———————

1)

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: „§

3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych.”;

4) w księdze pierwszej w tytule II po art. 43 dodaje się dział III w brzmieniu: „Dział III Przedsiębiorcy i ich oznaczenia Art. 431. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. §

2. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Art. 433. §

1. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. §

2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Art. 434. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Art. 435. §

1. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. §

2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. §

3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci — zgody jej małżonka i dzieci.

Art. 432. §

1. Przedsiębiorca działa pod firmą.

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie, ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawę z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych.

2) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 408 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 421 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie utrwalania treści wpisów w księgach wieczystych

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 420 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 419 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie powierzenia określonym podmiotom prowadzenia niektórych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 418 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 417 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie cen minimalnych buraków A i B

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 416 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 415 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 414 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 413 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 412 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz szczegółowych zasad odpłatności za ich przeprowadzanie

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 411 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 410 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń

 • Dziennik Ustaw Nr 49, poz. 409 z 20032003-03-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1250

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-07 poz. 625

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 374

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2004 r. sygn. akt K 54/02

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 773

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r. sygn. akt SK 24/02

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1923

  Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.