Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 433 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-25
Data wydania:2003-02-25
Data wejscia w życie:2003-04-09
Data obowiązywania:2003-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 433 z 2003


433

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. ———————

1)

Nr 81, poz. 889, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu realizowane są ce———————

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752.

Dziennik Ustaw Nr 50                — 3315 —                Poz. 433


le kultury fizycznej zmierzające do doskonalenia uzdolnień i sprawności fizycznej oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia funkcjonariuszy, a także pracowników cywilnych. §

2. Cele kultury fizycznej realizowane są przez:

1) szkolenie zapewniające odpowiednie przygotowanie do wykonywania zadań służbowych, w tym: a) doskonalenie cech psychicznych i kształtowanie nawyków ruchowych, b) przygotowanie do pracy w warunkach zmuszających do maksymalnego wysiłku fizycznego, c) wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny, d) rozwijanie sprawności i wydolności fizycznej jako czynnika profilaktyki zawodowej;

2) tworzenie warunków sprzyjających działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin i dziedzin sportu doskonalących sprawność fizyczną funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;

3) działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej;

4) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej. §

3. Realizacja celów kultury fizycznej odbywa się w następujących formach:

1) szkolenie i doskonalenie zawodowo-sprawnościowe;

2) zajęcia wychowania fizycznego;

3) obozy, zgrupowania i zawody sportowe;

4) imprezy rekreacyjno-sportowe.

§

4. Cele kultury fizycznej w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu realizowane są przez właściwe komórki organizacyjne tych służb zajmujące się szkoleniem funkcjonariuszy. § 5.

1. Cele kultury fizycznej na rzecz upowszechniania sportu powszechnego mogą być realizowane we współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

2. Stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe mogą działać w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu na podstawie porozumień zawartych z kierownikami tych jednostek. W porozumieniach określa się zakres i sposób realizacji zadań. §

6. Finansowanie realizacji celów kultury fizycznej dokonywane jest z budżetu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wydatków pozostających odpowiednio w dyspozycji jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. §

7. Zadania z zakresu celów kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe na podstawie porozumień, o których mowa w § 5 ust. 2, mogą być finansowane z dotacji udzielanej z budżetu państwa w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 433 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 439 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznej kontroli sanitarnej żywności

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 438 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 437 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 436 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych danych, Które producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji nowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 435 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 434 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 432 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Bankowi Gospodarstwa Krajowego akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 431 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie mieszanek paszowych dietetycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 430 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu uzyskiwania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą oraz właściwości organów wojskowych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 429 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 428 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 427 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 426 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 425 z 20032003-03-25

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie limitów odliczeń kwot wydatkowanych na zakup kas o zastosowaniu specjalnym

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 424 z 20032003-03-25

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 423 z 20032003-03-25

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 50, poz. 422 z 20032003-03-25

  Ustawa z dnia 10 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-08 poz. 6

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie równorzędności stopni wojskowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa oraz uzyskanych w Państwowej Straży Pożarnej ze stopniami funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-09 poz. 661

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1410

  Ustawa z dnia 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-31 poz. 1205

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1332

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.