Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 444 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-27
Data wydania:2003-02-20
Data wejscia w życie:2003-04-11
Data obowiązywania:2003-03-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 444 z 2003


Strona 1 z 17

Dziennik Ustaw Nr 51                — 3365 —                Poz. 444


444

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 233, poz.1958) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust.13 po pkt 35 dodaje się pkt 36—38 w brzmieniu: „36) MZ/N-1a — karta zgłoszenia nowotworu złośliwego; ———————

1)

37) MZ/Szp-11 — karta statystyczna szpitalna ogólna;

38) MZ/Szp-11B — karta statystyczna psychiatryczna.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia po wzorze formularza MZ-101 — karta ewidencyjna (aktualizacyjna) urządzenia medycznego dodaje się: a) wzór formularza MZ/N-1a — karta zgłoszenia nowotworu złośliwego w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia, b) wzór formularza MZ/Szp-11 — karta statystyczna szpitalna ogólna w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia, c) wzór formularza MZ/Szp-11B — karta statystyczna psychiatryczna w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 444 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 448 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 447 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego oraz przeprowadzania testu umiejętności

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 446 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 445 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 443 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Nauki i Informatyzacji i zniesienia urzędu Komitetu Badań Naukowych

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 442 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu podpisu elektronicznego, dokumentów bankowych sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 441 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 51, poz. 440 z 20032003-03-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

  Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje (...)

 • Kara za niedopełnienie obowiązku statystycznego

  Od kilku lat otrzymujemy wezwania z Urzędu Statystycznego do wypełniania różnych formularzy. Kiedyś były to przesyłki listowe zwykłe, a ostatnio są to maile. Ponieważ (...)

 • VAT przy nauce pływania

  Prowadzę firmę która świadczy m.in. usługi nauki pływania dla dzieci i dla dorosłych na basenie. Realizujemy zatwierdzony przez Wydział Oświaty program nauki pływania. (...)

 • Klasyfikacja sporządzania deklaracji Intrastat

  Nasza firma sporządza deklaracje Intrastat dla firmy z siedzibą na Cyprze, ale również (oprócz cypryjskiej) z polską rejestracją VAT. Czy usługa ta będzie zaliczona (...)

 • Ukończenie studiów licencjackich a wymiar urlopu

  Pracownik naszej firmy otrzymał niedawno licencjat. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe czy też jak szkołę policealną? Jest to ważne w przypadku obliczania (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-03 poz. 1

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-30 poz. 1593

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw z 2008-05-16 poz. 518

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-10 poz. 1191

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 września 2001 r. sygn. akt K. 8/2001.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.