Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 461 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-28
Data wydania:2003-02-20
Data wejscia w życie:2003-04-28
Data obowiązywania:2003-03-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 461 z 2003


Strona 1 z 5
461

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy pozyskiwaniu, przetwórstwie, składowaniu i transporcie jaj konsumpcyjnych oraz jaj innych gatunków zwierząt. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „jajach” — rozumie się przez to jaja konsumpcyjne oraz jaja innych gatunków zwierząt przeznaczone do przetwórstwa;

2) „jajach konsumpcyjnych” — rozumie się przez to jaja kurze w skorupkach, przeznaczone do bezpo-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 461.

Dziennik Ustaw Nr 52                — 3467 —                Poz. 461


średniego spożycia przez ludzi lub do przetwórstwa spożywczego, z wyjątkiem jaj wylewek;

3) „jajach wylewkach” — rozumie się przez to jaja z uszkodzoną skorupką oraz błoną podskorupkową i widoczną zawartością jaja;

4) „jajach przemysłowych” — rozumie się przez to jaja przeznaczone dla zakładów przemysłu spożywczego lub zakładów przemysłu innego niż spożywczy;

5) „jajach stłuczkach” — rozumie się przez to jaja z uszkodzoną skorupką, lecz z nieuszkodzonymi błonami jajowymi;

6) „punkcie odbioru jaj” — rozumie się przez to podmiot zajmujący się skupem jaj od producentów;

7) „zakładzie pakowania” — rozumie się przez to podmiot zajmujący się klasyfikacją jaj według klas wagowych i ich pakowaniem;

8) „opakowaniach transportowych” — rozumie się przez to otwarte skrzynki lub pojemniki zawierające więcej niż 36 jaj;

9) „opakowaniach jednostkowych” — rozumie się przez to opakowania zamknięte zawierające nie więcej niż 36 jaj;

10) „produktach jajczarskich” — rozumie się przez to produkty otrzymane z jaj tego samego gatunku zwierząt, po usunięciu skorupek oraz błony podskorupkowej, przeznaczone do spożycia przez ludzi w stanie płynnym, zagęszczone, suszone, skrystalizowane, zamrożone, skoagulowane, z zawartością innych artykułów spożywczych i dodatków lub bez tych dodatków;

11) „zakładzie” — rozumie się przez to zakład, w którym prowadzi się działania w zakresie przygotowania, przetwarzania i składowania produktów jajczarskich;

12) „przesyłce” — rozumie się przez to ilość produktów jajczarskich stanowiących pojedynczą dostawę do jednego miejsca przeznaczenia, w celu dalszego przetwarzania lub przeznaczoną do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

13) „zakładzie przemysłowym” — rozumie się przez to zakład zajmujący się przetwórstwem jaj na cele inne niż spożywcze. §

3. Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy wykonywaniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią produktów jajczarskich i jaj konsumpcyjnych regulują odrębne przepisy. § 4.

1. Produkty jajczarskie wytwarza się z jaj, jeżeli:

1) pochodzą ze stada, w którym zwierzęta nie wykazują objawów chorób zakaźnych lub nie są podejrzane o zakażenie;

2) pochodzą ze stada znajdującego się na obszarze, na którym nie występują choroby zakaźne drobiu podlegające obowiązkowi zwalczania;

3) przed obróbką technologiczną jaja zanieczyszczone zostały umyte i odkażone;

4) nie były wcześniej poddane wylęganiu;

5) posiadają w pełni ukształtowaną i nieuszkodzoną skorupkę.

2. Wytwarzanie produktów jajczarskich z jaj stłuczek jest dopuszczalne, jeżeli zostaną poddane obróbce niezwłocznie po dostarczeniu ich do zakładu.

3. Jaja konsumpcyjne pozyskuje się ze stad zwierząt, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i

2. §

5. Szczegółowe metody wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności określają przepisy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Rozdział 2 Warunki techniczne wymagane w zakładzie przetwórstwa jaj § 6.

1. Zakład wyposaża się w:

1) trwałe, nienasiąkliwe i nieprzepuszczalne posadzki, łatwe do mycia i odkażania, ze spadkiem w kierunku urządzeń ściekowych, przy czym kratki lub kanały ściekowe zaopatruje się w urządzenia zapobiegające wydostawaniu się zapachów i cofaniu się ścieków;

2) ściany z materiałów nienasiąkliwych i nieprzepuszczalnych, nietoksycznych, łatwych do mycia i odkażania, w jasnych kolorach, gładkich do wysokości co najmniej 2 m lub do wysokości składowania towaru; styki między ścianami oraz ścianami i posadzkami zaokrągla się;

3) drzwi wykonane z materiału nieulegającego korozji, łatwo zmywalnego, nieprzepuszczalnego i nienasiąkliwego, odpornego na uszkodzenia; jeżeli drzwi wykonane są z drewna, obudowuje się je;

4) sufity o łatwej do oczyszczania powierzchni i o konstrukcji uniemożliwiającej gromadzenie się brudu lub pleśni;

5) urządzenia wentylacyjne i urządzenia wyciągowe do pary, wykluczające osadzanie się skroplin;

6) naturalne lub sztuczne oświetlenie niezmieniające barw oświetlanego obiektu, przy czym punkty świetlne zabezpiecza się osłonami;

7) instalacje doprowadzające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

8) odpowiednią w stosunku do liczby pracowników liczbę umywalek z doprowadzoną bieżącą wodą o temperaturze 35—40°C, zaopatrzonych w środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemniki na zużyte ręczniki, przy czym krany nie mogą być uruchamiane za pomocą dłoni lub przedramienia;

9) urządzenia do mycia sprzętu i urządzeń;

10) urządzenia zabezpieczające przed dostępem owadów i gryzoni, z tym że urządzenia do łapania owadów nie mogą być umieszczane w pomieszczeniach, w których znajdują się nieopakowane surowce, półprodukty i wyroby gotowe.

2. W zakładzie powinna znajdować się odpowiednia w stosunku do liczby pracowników liczba szatni podzielonych na część czystą i brudną, z nienasiąkliwymi, nieprzepuszczalnymi i łatwymi do mycia posadzkami oraz ścianami, rozdzielone strefą sanitarną wyposażo-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 461 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 468 z 20032003-03-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2003 r. sygn. akt SK 8/02

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 467 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 466 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości wynagrodzenia członków komisji negocjacyjnej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 465 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania urzędowej kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w procesie produkcji i w obrocie

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 464 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu numeracji dla zakładów oraz podmiotów prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 463 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 462 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 460 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyżywienia żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 459 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat portowych

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 458 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 457 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 456 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może następować na podstawie zgody ministra właściwego do spraw gospodarki

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 455 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 454 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 453 z 20032003-03-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przenoszenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do dyspozycji

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 452 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 451 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 450 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 52, poz. 449 z 20032003-03-28

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.