Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-31
Data wydania:2003-03-18
Data wejscia w życie:2003-04-08
Data obowiązywania:2003-03-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 2003


486

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie nakładu połowowego floty (Dz. U. Nr 55, poz. 486) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Ustaw Nr 55                — 3651 —                Poz. 486


c) 578 statków rybackich o długości całkowitej nieprzekraczającej 15 m,”.

„1) na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej — 994 statki rybackie, w tym: a) 8 statków rybackich o długości całkowitej powyżej 30 m lub mocy silnika głównego większej niż 611 kW, b) 408 statków rybackich o długości całkowitej od 15 m do 30 m,

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 486 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 494 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków rady społecznej oraz regulaminu działania rady społecznej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 493 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 492 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 491 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu wykonywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu zadań ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 490 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz sposobu i warunków przekraczania granicy państwowej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 489 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 488 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia limitu krajowego produkcji suszu paszowego

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 487 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie badań kontrolnych pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych u zwierząt żywych, w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 485 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie "Elektromontaż" w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 484 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych surowców do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 483 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych olejów technicznych na potrzeby przemysłu chemicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 482 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 481 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 480 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 479 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia ceny interwencyjnej masła i odtłuszczonego mleka w proszku na okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 478 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie określenia docelowej ceny mleka o zawartości tłuszczu 3,7% na okres od dnia 1 lipca 2003 r.do dnia 30 czerwca 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 477 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 55, poz. 476 z 20032003-03-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Targowanie się z komornikiem

  Czy przepis mówiący, że komornik pobiera stosunkową opłatę egzekucyjną w wysokości odpowiedniej do poniesionych przez komornika wydatków, nakładu jego pracy oraz (...)

 • Opłata stosunkowa dla komornika

  Przeczytałem że dłużnik może zaskarżyć w sądzie 15-procentową opłatę, jeśli uzna, że jest zbyt wysoka w stosunku do nakładu pracy. Wtedy komornik musi przedstawić (...)

 • Nakłady na rzecz użyczoną

  Czy umowa o użyczenie (budynku mieszkalnego i działki) pozwala mi dokonywać remontów i modernizacji budynku mieszkalnego nakładem własnych środków finansowych? Użyczającym (...)

 • Wkład do spółki jawnej a majątek wspólny małżonków

  Czy wkład do spółki jawnej należy do majątku wspólnego?

 • Wkład budowlany jako nakład z majątku osobistego

  Jeśli ja dokonałem wpłaty z majątku osobistego na wkład budowlany mieszkania spółdzielczego po jego otrzymaniu, który spółdzielnia w postaci kredytu zaciągnęła (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.