Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 495 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-01
Data wydania:2003-02-12
Data wejscia w życie:2003-04-15
Data obowiązywania:2003-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 495 z 2003


495

USTAWA z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 111, poz. 1196) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „7. Z dniem ogłoszenia upadłości huty albo PHS S.A. minister właściwy do spraw gospodarki stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust.

1. Do ogłoszenia o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji ust. 6 stosuje się odpowiednio.”;

Dziennik Ustaw Nr 56                — 3678 —                Poz. 495


2) w art. 13 w ust. 4 wyrazy „ministra właściwego do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa”;

3) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Pracownikowi huty albo PHS S.A. korzystającemu z uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przysługuje odprawa pieniężna, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679).”;

4) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana w przypadku zatrudnienia prezesa zarządu oraz innych członków zarządu.”;

5) uchyla się art. 21;

6) w art. 22 uchyla się ust. 2;

7) w art. 24 wyrazy „Minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa”;

8) w art. 42: a) skreśla się wyrazy „i obowiązują do 31 grudnia 2003 r.”, a pozostałą treść oznacza się jako ust. 1, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Przepisy art. 14—19 obowiązują do dnia 31 grudnia 2006 r.”. Art. 2. Z dniem wejścia w życie ustawy uprawnienia Skarbu Państwa jako akcjonariusza PHS S.A. przejmuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 495 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 505 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 502 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 501 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 500 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 499 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 498 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 497 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 496 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-13 poz. 918

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-21 poz. 1646

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-09 poz. 1730

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.