Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 497 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-01
Data wydania:2003-02-27
Data wejscia w życie:2003-04-15
Data obowiązywania:2003-04-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 497 z 2003


497

USTAWA z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2 w pkt 3 po wyrazach „warstwę ozonową” dodaje się wyrazy „oraz towarów zawierających te substancje”;

2) w art. 3 w pkt 13 w lit. a wyrazy „Inspekcji Ochrony Roślin” zastępuje się wyrazami „Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. Zakazuje się obrotu substancjami kontrolowanymi:

1) wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Protokołu Montrealskiego,

2) wymienionymi w załącznikach nr 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Poprawek londyńskich do Protokołu Montrealskiego,

3) wymienionymi w załącznikach nr 4 i 5 do ustawy, z państwami, które nie są stronami Poprawek kopenhaskich do Protokołu Montrealskiego — z zastrzeżeniem art. 11.”;

4) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art. 10.

1. Zakazuje się przywozu z zagranicy towarów zawierających substancje kontrolowane wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy towarów zawierających substancje spełniające warunki dla uznania za substancję nieodzownego zużycia lub dla zastosowania krytycznego.”;

5) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zakaz, o którym mowa w art. 9, nie dotyczy obrotu substancjami kontrolowanymi, wymienionymi w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do ustawy, z państwami niebędącymi stronami Protokołu Montrealskiego oraz jego Poprawek, jednakże spełniającymi wszystkie wymagania wynikające z tych umów.”;

6) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: „Zakazy i ograniczenia związane z wykorzystywaniem substancji kontrolowanych oraz towarów zawierających te substancje”;

7) w art. 16 w ust. 3 po wyrazach „substancjami kontrolowanymi” dodaje się wyrazy „i towarami zawierającymi te substancje”;

8) w art. 19: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

Dziennik Ustaw Nr 56 b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:                — 3680 —                Poz. 497


1b. W przypadku braku, w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia, udziału w przywozie, pozwolenie może być wydane pod warunkiem wyrażenia zgody przez inny podmiot posiadający udział w przywozie na uznanie tego udziału w całości lub części za udział składającego wniosek.”;

„2. Użytkownicy urządzeń i instalacji zawierających powyżej 3 kg substancji kontrolowanych są obowiązani dokonywać raz w roku przeglądu ich szczelności.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, kierując się potrzebą ochrony środowiska, może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą być spełnione przy dokonywaniu przeglądu, o którym mowa w ust. 2, z uwzględnieniem kwalifikacji osób dokonujących przeglądu.”;

9) w art. 21 w pkt 1 i 3 po wyrazie „produktów” dodaje się wyrazy „i urządzeń”;

10) w art. 22 w ust. 3 wyrazy „recyklingowi i regeneracji” zastępuje się wyrazami „recyklingowi lub regeneracji”;

11) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Rozpatrując wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz z zagranicy substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach nr 3 i 5 do ustawy, uwzględnia się dotychczasowy udział podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w przywozie tych substancji.

12) uchyla się art. 28;

13) w art. 32 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) prowadzące działalność polegającą na niszczeniu substancji kontrolowanych oraz produktów lub urządzeń je zawierających.”;

14) w załączniku nr 3 do ustawy w pozycji 16 wyrazy „R-142” zastępuje się wyrazami „R-142b”. Art. 2. Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnienia zmienionego w art. 1 pkt 7 niniejszej ustawy zachowuje moc do czasu wydania nowego rozporządzenia. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 497 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 506 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 505 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 504 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 503 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru bankowego dokumentu płatniczego składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 502 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia oraz regulaminu działania Rady

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 501 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 500 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 499 z 20032003-04-01

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 498 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 496 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2003 r. o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 495 z 20032003-04-01

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2002 nr 22 poz. 395

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego wykazu kodów taryfy celnej dla substancji kontrolowanych i zawierających je mieszanin.

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii (procesów chemicznych), w których substancje kontrolowane mogą być stosowane jako czynniki ułatwiające niektóre procesy chemiczne.

 • Monitor Polski 2002 nr 35 poz. 553

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia upoważnienia wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii o możliwości produkcji substancji kontrolowanej lub dokonania obrotu z zagranicą substancją kontrolowaną lub mieszaniną zawierającą substancję kontrolowaną.

 • Legislacja UE z 2006-03-14 nr 75 poz. 19

  Decyzja Komisji z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie handlu substancjami zubożającymi warstwę ozonową z oddzielnym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmenu (...)

 • Monitor Polski 2002 nr 22 poz. 397

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunków stosowania tych technologii.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.