Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 513 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kinematografii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-04
Data wydania:2003-03-07
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2003-04-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 513 z 2003


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

USTAWA z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych

Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111.

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawę stosuje się do utworzonych przed dniem 1 stycznia 2006 r. państwowych instytucji filmowych oraz do działających w nich zespołów filmowych. Art. 2-7. (uchylone) Rozdział 2 (uchylony) Rozdział 3 Państwowe instytucje filmowe Art. 14-15. (uchylone) Art. 16. Organem założycielskim dla państwowych jednostek organizacyjnych kinematografii jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 17. Państwowa instytucja filmowa jest powołana do produkcji i opracowywania filmów.

2. (uchylony). Art. 18-19. (uchylone)

preambuła - skreślona

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

Art. 20.

1. Państwowa instytucja filmowa prowadzi działalność jako jednostka samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

2. Załoga państwowej instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu instytucją według zasad określonych w przepisach o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z zastrzeżeniem art. 33 i art.

39. Art. 21.

1. Państwowa instytucja filmowa działa na podstawie statutu.

2. Statut określa w szczególności cele, zadania i strukturę organizacyjną państwowej instytucji filmowej oraz jej organy zarządzające.

3. Statut państwowej instytucji filmowej może również przewidywać utworzenie zakładów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych.

4. Statut uchwala ogólne zebranie pracowników państwowej instytucji filmowej w trybie określonym w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Statut podlega zatwierdzeniu przez organ założycielski.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do zmiany statutu.

7. (uchylony).

8. Zasady i tryb działania państwowej instytucji filmowej określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej. Art. 22.

1. Państwowa instytucja filmowa może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do rejestru państwowych instytucji filmowych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Wpis do rejestru następuje z urzędu.

4. Państwowa instytucja filmowa nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru, uwzględniając w szczególności konieczność prowadzenia odrębnej księgi rejestru dla każdej państwowej instytucji filmowej. Art. 23.

1. Organami państwowej instytucji filmowej są:

1) dyrektor;

2) ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza.

2. Dyrektor państwowej instytucji filmowej zarządza instytucją i reprezentuje ją.

3. Dyrektor państwowej instytucji filmowej podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

Art. 23a. (uchylony) Art. 24.

1. Dyrektora państwowej instytucji filmowej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, dotyczących powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej.

2. W państwowej instytucji filmowej nowo utworzonej dyrektora powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Zastępców dyrektora państwowej instytucji filmowej oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor instytucji za zgodą rady pracowniczej. Art. 25.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może, w drodze zarządzenia, łączyć państwowe instytucje filmowe utworzone przed dniem 1 stycznia 2005 r.

2. Do połączenia państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 1-3 i ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)).

3. Z dniem wpisu do rejestru nowo utworzonej państwowej instytucji filmowej, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykreśla z rejestru państwowe instytucje filmowe, które uległy połączeniu. Art. 26. (uchylony) Art. 26a. Do likwidacji i upadłości państwowej instytucji filmowej stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703), z tym że:

1) likwidacja państwowej instytucji filmowej polega na zadysponowaniu składnikami materialnymi i niematerialnymi tej instytucji na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, z zastrzeeniem pkt 5, i wykreśleniu państwowej instytucji filmowej z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Jeżeli wierzycielem likwidowanej państwowej instytucji filmowej jest Skarb Państwa wierzytelności te z dniem podjęcia decyzji o likwidacji umarza się,

2) likwidacja państwowej instytucji filmowej, z zastrzeżeniem pkt 3, może nastąpić na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej. Decyzje o likwidacji podejmuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598 oraz z 2005 r. Nr 131, poz. 1091.

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

3) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub państwowa instytucja filmowa nie spełnia zadań określonych w statucie bądź do dnia 31 grudnia 2010 r. nie została podjęta decyzja o likwidacji państwowej instytucji filmowej lub państwowa instytucja filmowa nie została skomercjalizowana - instytucja ta podlega likwidacji z inicjatywy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

4) art. 19 ust. 2, art. 20, art. 22 i art. 23 tej ustawy nie stosuje się,

5) z dniem postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości państwowej instytucji filmowej autorskie prawa majątkowe przysługujące tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej. Art. 27. Państwowa instytucja filmowa, na wniosek sejmiku województwa, może być przekazana do prowadzenia samorządowi województwa na zasadach określonych w porozumieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z zarządem województwa. Art. 27a.

1. Do państwowych instytucji filmowych stosuje się odpowiednio przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, z tym że:

1) komercjalizacja państwowej instytucji filmowej może być dokonana na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub za zgodą tego ministra na wspólny wniosek dyrektora i rady pracowniczej państwowej instytucji filmowej,

2) w razie podjęcia decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej zasoby sztuki filmowej zgromadzone w tej instytucji stają się nieodpłatnie własnością Filmoteki Narodowej i podlegają przekazaniu jej,

3) prywatyzacji nie podlegają autorskie prawa majątkowe do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r. przysługujące państwowej instytucji filmowej; w razie jej prywatyzacji prawa te stają się nieodpłatnie własnością Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

4) wpływy z prywatyzacji państwowej instytucji filmowej są przychodami Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,

5) o sporządzeniu aktu komercjalizacji lub o podjęciu decyzji o prywatyzacji państwowej instytucji filmowej powiadamia się Dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma prawo wglądu w dokumentację rachunkową i księgi handlowe spółki powstałej z przekształcenia państwowej instytucji filmowej oraz przysługuje mu prawo zgłaszania uwag i występowania z wnioskami dotyczącymi spraw tej spółki - do czasu jej sprywatyzowania,

6) z dniem sporządzenia aktu komercjalizacji państwowej instytucji filmowej instytucję tę wykreśla się z rejestru instytucji filmowych, o którym mowa w art. 22,

7) na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, Rada Ministrów może w formie uchwały udzielić zgody na inny niż publiczny tryb 2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

zbycia udziałów lub akcji skomercjalizowanych państwowych instytucji filmowych poprzez ich nieodpłatne wniesienie do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który ma obowiązek je zbyć w terminie 12 miesięcy od dnia wniesienia.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszają praw twórców wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.2)), w szczególności dotyczących nowych pól eksploatacji. Art. 28.

1. W państwowych instytucjach filmowych, których przedmiotem działalności jest produkcja filmów, mogą działać zespoły filmowe jako wewnętrzne jednostki organizacyjne.

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony). Art. 29. Zespół filmowy działa na podstawie statutu państwowej instytucji filmowej, w której został utworzony, określającego w szczególności:

1) zadania zespołu filmowego oraz sposób i zakres wykonywania przez zespół czynności producenta filmu;

2) szczegółowy zakres działania oraz uprawnienia i obowiązki kierownika artystycznego i innych osób wchodzących w skład zespołu. Art. 30.

1. Działalność zespołu filmowego podlega okresowym ocenom ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w przypadku negatywnej oceny, rozwiązuje zespół przed upływem czasu określonego przy jego utworzeniu.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może również rozwiązać zespół przed upływem czasu określonego przy jego utworzeniu, jeżeli działalność zespołu narusza postanowienia statutu państwowej instytucji filmowej. Art. 31.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dokonuje kontroli i oceny działalności państwowej instytucji filmowej oraz pracy jej dyrektora.

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662, z 2003 r. Nr 166, poz. 1610 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 869, Nr 96, poz. 959 i Nr 172, poz. 1804.

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

2. Kontrola i ocena działalności państwowej instytucji filmowej obejmuje w szczególności:

1) jej zgodność z prawem oraz z zasadami i celami polityki kulturalnej państwa;

2) działalność artystyczną, jej poziom oraz stopień zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa;

3) wyniki ekonomiczne. Art. 32.

1. W państwowej instytucji filmowej, w której został utworzony zespół filmowy, kierownik artystyczny zespołu filmowego ponosi odpowiedzialność za działalność zespołu, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 2, przed ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a za działalność zespołu, o której mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3 – przed dyrektorem państwowej instytucji filmowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje państwowej instytucji filmowej zalecenia dotyczące usunięcia braków i niedociągnięć stwierdzonych w jej działalności. Art. 33. Państwowa instytucja filmowa prowadzi działalność na podstawie planu, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii organów doradczych i opiniodawczych, a następnie zatwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 34.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może nałożyć na państwową instytucję filmową obowiązek wykonania dodatkowego zadania, w szczególności:

1) produkcji poza planem określonego filmu;

2) dystrybucji lub rozpowszechniania określonego filmu w oznaczony sposób.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zapewnia państwowej instytucji filmowej środki niezbędne do wykonania nałożonego zadania. Art. 35.

1. W państwowych instytucjach filmowych, których przedmiotem działalności jest produkcja filmów, działa:

1) w razie utworzenia więcej niż jednego zespołu filmowego – rada zespołów;

2) w pozostałych wypadkach – rada artystyczno-programowa.

2. Rada zespołów i rada artystyczno-programowa jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora państwowej instytucji filmowej w sprawach związanych z działalnością artystyczną instytucji.

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 7/7

Art. 36. Do zadań rady zespołów i rady artystyczno-programowej należy w szczególności opiniowanie:

1) planów i zamierzeń artystyczno-programowych;

2) podziału zadań i środków zgodnie z zamierzeniami programowymi;

3) programów rozwoju i wykorzystania kadr twórczych i produkcyjnych. Art. 37.

1. W skład rady zespołów wchodzą kierownicy artystyczni zespołów oraz jeden przedstawiciel każdego zespołu, wybrany na ogólnym zebraniu zespołu, a także delegowani przedstawiciele rady pracowniczej oraz organizacji politycznych i społecznych, właściwego stowarzyszenia twórców i związku zawodowego, działających w państwowej instytucji filmowej.

2. Pracami rady zespołów kieruje przewodniczący rady, powołany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród członków tej rady. Art. 38.

1. W skład rady artystyczno-programowej wchodzą:

1) wybrani na ogólnym zebraniu pracowników twórczych ich przedstawiciele;

2) delegowani przedstawiciele rady pracowniczej oraz organizacji politycznych i społecznych, a także właściwego stowarzyszenia twórców i związku zawodowego, działających w państwowej instytucji filmowej.

2. Pracami rady artystyczno-programowej kieruje przewodniczący rady, powołany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród członków tej rady. Art. 39. W państwowych instytucjach filmowych, w których działa rada zespołów lub rada artystyczno-programowa, sprawy artystyczne i programowe, w szczególności wymienione w art. 36, są wyłączone z kompetencji stanowiących rady pracowniczej. Art. 40.

1. W państwowych instytucjach filmowych, których przedmiotem działalności jest dystrybucja lub rozpowszechnianie filmów, działają rady repertuarowe jako organy doradcze i opiniodawcze dyrektora instytucji.

2. Do zadań rady repertuarowej należy w szczególności opiniowanie:

1) planów i zamierzeń repertuarowych;

2) zakresu i sposobów rozpowszechniania filmów. Art. 41.

1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określa, w drodze rozporządzenia, liczbę i tryb wyboru członków rad zespołów i rady arty2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

styczno-programowej oraz sposób i tryb ich działania, uwzględniając zadania tych rad w odniesieniu do działalności artystycznej państwowych instytucji filmowych.

2. Statut państwowej instytucji filmowej określa skład, liczbę członków rady repertuarowej, tryb ich powoływania oraz zasady i tryb jej działania. Rozdział 4 Gospodarka finansowa Art. 45.

1. Państwowa instytucja filmowa prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki finansowej państwowej instytucji filmowej jest roczny plan finansowy, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii organów doradczych i opiniodawczych.

3. Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:

1) przychody, w tym dotacje z wyodrębnieniem ich rodzajów;

2) koszty operacyjne, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń;

3) wydatki inwestycyjne;

4) stan środków obrotowych na początek i koniec roku obrotowego.

4. Rokiem obrotowym państwowej instytucji filmowej jest rok kalendarzowy.

5. Państwowa instytucja filmowa prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

6. Roczne sprawozdanie finansowe państwowej instytucji filmowej podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

7. Roczne sprawozdanie finansowe państwowej instytucji filmowej zatwierdza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Art. 45a.

1. Państwowa instytucja filmowa tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz rezerwowy;

3) inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.

2. Fundusz statutowy odzwierciedla wartość mienia otrzymanego przez państwową instytucję filmową w momencie utworzenia.

3. Fundusz statutowy zwiększa się o:

1) wartość mienia otrzymanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) zysk netto, z uwzględnieniem ust. 5.

4. Fundusz statutowy zmniejsza się o:

art. 42-44 - skreślone

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 9/9

1) wartość mienia przekazanego nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwych organów lub na podstawie odrębnych przepisów,

2) straty netto nieznajdujące pokrycia w funduszu rezerwowym.

5. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto. Odpis na fundusz rezerwowy nie może być niższy niż 10% zysku netto. Państwowa instytucja filmowa może zaniechać odpisu, gdy stan funduszu rezerwowego przekroczy równowartość 2% kosztów działalności tej instytucji w roku obrotowym.

6. Fundusz rezerwowy przeznacza się na pokrycie straty netto. Art. 45b.

1. Państwowe instytucje filmowe dokonują na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wpłat w wysokości 50% przychodów z majątkowych praw autorskich do filmów wyprodukowanych do dnia 31 grudnia 1989 r.

2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.

3. Do należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727 i Nr 86, poz. 732), z tym, że uprawnienia organu podatkowego przysługują Dyrektorowi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a uprawnienia organu odwoławczego - ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w dacie ich poniesienia.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 27a ust.

2. Rozdział 5 (art. 46-54) (uchylony) Rozdział 6 (art. 55-58) (uchylony)

rozdział 7 - art. 58 skreślony ust. 3 i 4 w art. 59 pominięte - tekst w obwieszczeniu art. 60 i art. 61 pominięte - tekst w obwieszczeniu

art. 45b wchodzi w życie z dn. 1.01.2006 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111).

Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 59.

1. Przedsiębiorstwa państwowe prowadzące produkcję lub opracowanie filmów oraz dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, z wyłączeniem przedsiębiorstwa państwowego „Łódzkie Zakłady Wytwórcze Kopii Filmowych”, stają się z dniem wejścia ustawy w życie instytucjami filmowymi w rozumieniu ustawy, a ich pracownicy – pracownikami tych instytucji.

2005-08-22

©Kancelaria Sejmu

s. 10/10

2. Istniejące w dniu wejścia ustawy w życie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Państwowych Kinematografii staje się Zrzeszeniem Instytucji Filmowych, a jego pracownicy – pracownikami Zrzeszenia Instytucji Filmowych. Art. 61a. Przepisy art. 26a stosuje się również do autorskich praw majątkowych do filmów przysługujących instytucji filmowej, której likwidacji lub postępowania upadłościo- art. 62 pominięty wego nie zakończono przed dniem 1 kwietnia 2002 r. W takim wypadku prawa te tekst w obwieszczeniu stają się własnością Filmoteki Narodowej z dniem 1 kwietnia 2002 r. Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 66, poz. 452, z 1961 r. Nr 10, poz. 53 i z 1968 r. Nr 12, poz. 64). Art. 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1987 r.

2005-08-22

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 513 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 514 z 20032003-04-04

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 512 z 20032003-04-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży produktów rybołówstwa

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 511 z 20032003-04-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedłużenia bankom, realizującym program związany z udzielaniem pożyczek (kredytów) na cele budownictwa mieszkaniowego ze środków Funduszu Hipotecznego, terminów wpłat zaliczek podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 20032003-04-04

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Sobienie-Jeziory w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 509 z 20032003-04-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 508 z 20032003-04-04

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 515 z 20032003-04-03

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 366

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-22 poz. 752

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-27 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-17 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.