Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-03-11
Data wejscia w życie:2003-04-23
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 2003


519

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 155, poz. 1286 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §

1. Dopuszcza się do stosowania następujące jednostki miar nienależące do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI):

1) wyrażone przez jednostki podstawowe Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), lecz niebę

Dziennik Ustaw Nr 59 — 3849 — dące ich dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami: a) jednostki kąta płaskiego: — kąt płaski pełny (r) odpowiadający 2·π rad, — stopień (°) odpowiadający (π/180) rad, — minutę (‘) odpowiadającą (π/10

800) rad, — sekundę (”) odpowiadającą (π/648

000) rad, — gon (grad) odpowiadający (π/200) rad, b) jednostki czasu: Poz. 519


j) jednostki prędkości obrotowej: — obrót na sekundę (r/s lub obr/s) odpowiadający 1 s–1, — obrót na minutę (r/min lub obr/min) odpowiadający (1/60) s–1, k) jednostki wielkości polowych (elektromagnetycznych, akustycznych): — neper (Np) — jednostkę poziomu wielkości pola, gdy ln (F/FO) = 1, — bel (B) — jednostkę poziomu wielkości pola, gdy 2 · ln (F/FO) = 1, przy czym F i FO przedstawiają dwie amplitudy pola, a FO jest amplitudą odniesienia, l) jednostki wielkości mocowych (elektromagnetycznych, akustycznych): — neper (Np) — jednostkę poziomu wielkości mocy, gdy 1/2 ln (P/PO) = 1, — bel (B) — jednostkę poziomu wielkości mocy, gdy ln (P/PO) = 1, przy czym P i PO przedstawiają dwie wartości mocy, a PO jest mocą odniesienia;

4) posiadające specjalne nazwy: a) litr (l lub L) — jednostkę objętości lub pojemności odpowiadającą 10–3 m3, b) tonę (t) — jednostkę masy odpowiadającą 103 kg, c) bar (bar) — jednostkę ciśnienia odpowiadającą 105 Pa;

5) będące jednostkami miar złożonymi, powstałymi przez łączenie legalnych jednostek miar. §

2. Dopuszcza się do stosowania jednostkę dawki ekspozycyjnej promieniowania X i γ o nazwie rentgen i oznaczeniu R odpowiadającą 2,58 · 10–4 Ckg–1 wyłącznie w odniesieniu do przyrządów pomiarowych będących w obrocie lub użytkowaniu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

— minutę (min) odpowiadającą 60 s, — godzinę (h) odpowiadającą 3 600 s, — dobę (d) odpowiadającą 86 400 s, — rok (r.) odpowiadający w przybliżeniu 31 556 926 s;

2) których wartości w jednostkach Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) są wyznaczane doświadczalnie: a) jednostkę masy atomowej (u) odpowiadającą masie równej 1/12 części masy atomowej nuklidu 12C, b) elektronowolt (eV) — jednostkę energii kinetycznej, którą uzyskuje elektron po przejściu w próżni drogi między dwoma punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1 wolt — dla energii;

3) stosowane wyłącznie w specjalnych dziedzinach: a) jednostki pola powierzchni gruntów wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków: — ar (a) odpowiadający 102 m2, — hektar (ha) odpowiadający 104 m2, b) barn (b) — jednostkę przekroju czynnego odpowiadającą 10–28 m2, c) teks (tex) — jednostkę masy przez jednostkę miary długości przędzy i nici włókienniczych odpowiadającą 10–6 kg·m–1, d) dioptrię — jednostkę zdolności skupiającej układu optycznego odpowiadającą 1 m–1, e) karat metryczny (ct) — jednostkę masy kamieni szlachetnych odpowiadającą 2·10–4 kg, f) milimetr słupa rtęci (mmHg) — jednostkę ciśnienia krwi oraz ciśnienia innych płynów ustrojowych odpowiadającą 133,322 Pa, g) amperogodzinę (Ah) — jednostkę ładunku elektrycznego odpowiadającą 3 600 C, h) war (var) — jednostkę mocy biernej odpowiadającą 1 W, i) watogodzinę (Wh) — jednostkę energii odpowiadającą 3,6·103 J,

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2003 nr 44 poz. 660

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 20

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorów jednostek miar

 • Monitor Polski 2004 nr 22 poz. 394

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-22 poz. 421

  Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o miarach

 • Monitor Polski 2003 nr 35 poz. 492

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.