Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-08
Data wydania:2003-02-27
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-04-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 2003


Strona 1 z 8
529

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: ———————

1)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 765).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392.

§

1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, które prowadzący instalację lub użytkownicy urządzeń mają obowiązek przekazywać właściwym organom ochrony środowiska, a także terminy i sposób prezentacji wyników tych pomiarów, w szczególności:

1) przypadki, w których wymagane jest przedkładanie wyników pomiarów z uwagi na: a) rodzaj instalacji lub urządzenia,

Dziennik Ustaw Nr 59 b) nominalną wielkość emisji,                — 3878 —                Poz. 529


c) parametry charakteryzujące wydajność lub moc instalacji lub urządzenia;

2) formę przedkładanych wyników pomiarów;

3) układ przekazywanych wyników pomiarów;

4) wymagane techniki przekazywania wyników pomiarów;

5) terminy przedkładania wyników pomiarów w zależności od ich rodzajów. § 2.

1. Właściwemu organowi ochrony środowiska przedkłada się wyniki pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska, prowadzonych dla wszystkich instalacji lub urządzeń, na które został nałożony obowiązek ich prowadzenia.

2. Właściwemu organowi ochrony środowiska przedkłada się wyniki okresowych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska z oczyszczalni:

1) ścieków komunalnych o obciążeniu wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.3) nie mniejszym niż 2 000 RLM;

2) ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych, z sektorów określonych w przepisach w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o obciążeniu nie mniejszym niż 4 000 RLM;

3) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe;

4) pozostałych ścieków przemysłowych — z zakładów pobierających wodę w ilości większej niż 100 m3/dobę, które dokonują systematycznego pomiaru ilości pobieranej wody. §

3. Wyniki ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska, o których mowa w § 2, należy przedkładać w formie pisemnej, z zastrzeżeniem §

5. § 4.

1. Wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji do powietrza przekazuje się w układzie obejmującym

wyniki pomiarów, bilans ładunków substancji wprowadzonych do powietrza oraz analizę statystyczną wyników w odniesieniu do dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza ilości substancji zanieczyszczających, w oparciu o oprogramowanie będące elementem systemu do ciągłego pomiaru emisji.

2. Układ wyników okresowych pomiarów emisji substancji do powietrza określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Układ wyników okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Układ wyników okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub zakładu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. §

5. Jeżeli istnieją możliwości techniczne i ekonomiczne, wyniki ciągłych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska mogą być przedkładane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.4)). §

6. Wyniki ciągłych i okresowych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska przekazuje się właściwemu organowi ochrony środowiska:

1) dla pomiarów ciągłych oraz pomiarów okresowych wykonywanych z częstotliwością mniejszą niż miesiąc — w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane;

2) w pozostałych przypadkach — w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru. §

7. Wyniki wstępnych pomiarów emisji substancji lub energii wprowadzanej do środowiska, prowadzone dla instalacji lub urządzenia nowo zbudowanego lub zmienionego w istotny sposób, z których emisja wymaga pozwolenia, przekazuje się właściwemu organowi ochrony środowiska w formie i układzie, określonych dla pomiarów okresowych. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r.

Minister Ârodowiska: S. ˚elichowski ———————

4)

———————

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 529 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 523 z 20032003-04-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 532 z 20032003-04-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2003 r. sygn. akt K 50/01

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 531 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 530 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 527 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinno spełniać urządzenie monitorowania

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 526 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 525 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Dziwnowie od strony lądu

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 524 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 522 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 521 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 520 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 519 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania jednostek miar nienależących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI)

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 518 z 20032003-04-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20032003-04-08

  Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 528 z 20030203-04-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia asystentów sędziów

porady prawne online

Porady prawne

 • Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

  Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, (...)

 • Instalacji odgromowa

  Jestem właścicielem kamienicy (budynku mieszkalnego). Na budynku nigdy nie było instalacji odgromowej. Czy prawo budowlane, ewentualnie inne przepisy, nakładają na właściciela (...)

 • Hałas samolotów

  Mieszkam 3 km od lotniska. W lecie przy otwartych oknach hałas lądujących i startujących samolotów znacznie utrudnia życie. W najbliższych 2 latach planuje się trzykrotny (...)

 • Ochrona środowiska a ochrona przyrody

  Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-04 poz. 1366

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2839

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-11 poz. 1585

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-22 poz. 894

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-12 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.