Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 550 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-10
Data wydania:2003-03-06
Data wejscia w życie:2003-04-25
Data obowiązywania:2003-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 550 z 2003


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 61                — 4021 —                Poz. 550


550

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje badań lekarskich i laboratoryjnych mające na celu wykrywanie zakażeń i chorób zakaźnych, w kierunku: a) zakażenia HIV lub krętkiem bladym, którym podlegają kobiety w ciąży, które były narażone na zakażenie HIV, oraz noworodki urodzone przez matki zakażone HIV lub krętkiem bladym, b) zakażenia błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B i C, nagminnym porażeniem dziecięcym, którym podlegają osoby, które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;

2) tryb i terminy przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1;

3) sposób dokumentowania badań, o których mowa w pkt 1, i ich wyników;

4) postępowanie kliniczno-epidemiologiczne z osobami zakażonymi. § 2.

1. Badanie w kierunku zakażenia HIV u kobiet w ciąży przeprowadza się w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną (EIA).

2. W przypadku dwukrotnego uzyskania wyników dodatnich w dwóch różnych próbkach krwi pobranych od osoby, o której mowa w ust. 1, wykonuje się test potwierdzenia określający białka HIV, przeciwko którym skierowane są przeciwciała stwierdzone metodą immunoenzymatyczną (EIA).

3. Lekarz sprawujący opiekę nad kobietą w ciąży jest obowiązany poinformować ją o dostępności badania w kierunku zakażenia HIV, roli tego badania w profilaktyce zakażenia u noworodka oraz przeprowadzić przed wykonaniem badania, o którym mowa w ust. 1, odpowiednie poradnictwo. ———————

1)

4. Osobie badanej należy zapewnić poradnictwo po otrzymaniu wyniku badania. §

3. W przypadku wykrycia zakażenia HIV u kobiety w ciąży należy zastosować procedury medyczne w zakresie określonym przez lekarza, zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej. § 4.

1. Badania w kierunku zakażenia HIV u noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV polegają na:

1) oznaczeniu materiału genetycznego wirusa;

2) hodowli wirusa;

3) oznaczeniu antygenu p24 w nadsączu z hodowli.

2. Krew do badań, o których mowa w ust. 1, pobiera się w ciągu pierwszych 2 dni życia dziecka, a następnie dwukrotnie po ukończeniu przez dziecko pierwszego miesiąca życia, ostatni raz po ukończeniu 6 tygodnia życia.

3. Do badań, o których mowa w ust. 1, nie może służyć krew pępowinowa.

4. W przypadku dwukrotnego uzyskania wyników ujemnych we wszystkich trzech próbach, o których mowa w ust. 2, wyklucza się zakażenie HIV. §

5. Noworodek urodzony przez matkę zakażoną HIV powinien zostać poddany leczeniu profilaktycznemu oraz procedurom, o których mowa w § 3, od chwili urodzenia do 6 tygodnia życia. § 6.

1. Badania w kierunku kiły u kobiet w ciąży przeprowadza się dwukrotnie — po stwierdzeniu ciąży i w 8 miesiącu ciąży.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, u noworodków urodzonych przez matki zakażone krętkiem bladym przeprowadza się czterokrotnie — po urodzeniu oraz w 2, 6 i 12 miesiącu życia.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 wykonuje się badanie serologiczne VDRL/RPR potwierdzone badaniem FTA lub TPHA oraz badanie wydzieliny ze zmian skórnych na obecność krętka bladego, jak również wykonuje się odczyny wykrywające immunoglobuliny typu M (IgM). § 7.

1. Badanie laboratoryjne w kierunku cholery u osób:

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 550 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 555 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 554 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P 14/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 553 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 552 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 551 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 549 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 548 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 547 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 546 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 545 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 544 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 543 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 542 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 541 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 540 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 539 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 538 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 537 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

porady prawne online

Porady prawne

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Koszty badania zdrowia pracownika

  Zatrudniam pracowników w sklepie spożywczym. W momencie przyjęcia do pracy kieruję kandydata na pracownika na badania lekarskie wstępne i ponoszę ich koszt, a także (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Rejestracja kobiety ciężarnej jako osoby bezrobotnej

  Czy ciąża może stanowić przeszkodę w rejestracji kobiety jako bezrobotnej?

 • Eksmisja kobiety w ciąży

  Jakie są warunki prawne wykonania skutecznej eksmisji w stosunku do osób zajmujących bezprawnie lokal w sytuacji gdy, np. jest to małżeństwo z małym dzieckiem lub małżeństwo (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 2018

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-06 poz. 538

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-28 poz. 2740

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, w tym badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1337

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań przesiewowych, oraz okresów, w których te badania są przeprowadzane


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.