Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 551 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-10
Data wydania:2003-03-06
Data wejscia w życie:2003-04-25
Data obowiązywania:2003-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 551 z 2003


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 61                — 4024 —                Poz. 551


551

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje badań lekarskich i laboratoryjnych w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, którym podlegają: a) osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, b) uczniowie szkół oraz studenci szkół wyższych kształcących do wykonywania prac, o których mowa w lit. a;

2) tryb i terminy przeprowadzania badań, o których mowa w pkt 1;

3) sposób dokumentowania badań, o których mowa w pkt 1, oraz ich wyników, w tym wzór karty badań dla celów epidemiologicznych. § 2.

1. Badania lekarskie i laboratoryjne osób, o których mowa w § 1 pkt 1, w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy, zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella mają na celu ustalenie, czy w ustroju osoby badanej, w jej wydalinach lub wydzielinach znajdują się zarazki tych chorób.

2. Badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza stacja sanitarno-epidemiologiczna, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu.

3. W przypadku gdy badaniu, o którym mowa w ust. 1, podlega osoba, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, badanie to może przeprowadzić stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu.

4. Stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce pracy osoby podlegającej badaniu, po przeprowadzeniu badań, o których mowa ———————

1)

w ust. 1, przekazuje, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania wyników badań, odpisy tych wyników stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby podlegającej badaniu. § 3.

1. Zakres badań, o których mowa w § 2 ust. 1, obejmuje trzykrotne badanie bakteriologiczne kału w kierunku zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B, C, innych pałeczek z rodzaju Salmonella i Shigella, z uwzględnieniem typowania bakteriofagowego; badania powinny być przeprowadzone w trzech kolejno następujących po sobie dniach.

2. Jeżeli przynajmniej z jednego badania bakteriologicznego, o którym mowa w ust. 1, uzyskany zostanie wynik dodatni, uznaje się, że osoba, u której przeprowadzono te badania, jest nosicielem odpowiedniego zarazka. § 4.

1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna, która przeprowadziła badania, o których mowa w § 2 ust. 1, wpisuje wyniki tych badań do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych osoby badanej, zwanej dalej „książeczką zdrowia”, której wzór zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W przypadku wymiany książeczki zdrowia wyniki badań, o których mowa w ust. 1, przepisuje się do nowej książeczki zdrowia.

3. Czynności, o której mowa w ust. 2, może dokonać stacja sanitarno-epidemiologiczna, która dokonała wpisów w wymienianej książeczce zdrowia, lub stacja sanitarno-epidemiologiczna właściwa ze względu na miejsce zamieszkania właściciela tej książeczki. § 5.

1. Wyniki badań, o których mowa w § 4 ust. 1, są przedstawiane lekarzowi przeprowadzającemu badania osób, o których mowa w § 1 pkt

1.

2. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, są ważne na terenie całego kraju. §

6. Badanie profilaktyczne w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy osób, o których mowa w § 1 pkt 1, ma na celu ustalenie, czy osoby te nie znajdują się w okresie prątkowania gruźlicy. §

7. Badania, o których mowa w § 6, przeprowadza się przed podjęciem pracy lub rozpoczęciem praktycznej nauki zawodu, jeżeli lekarz przeprowadzający badanie stwierdzi na podstawie wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego, że istnieje uzasadnione podejrzenie zachorowania na gruźlicę.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 551 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 555 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 554 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P 14/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 553 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 552 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 550 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 549 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 548 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 547 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 546 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 545 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 544 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 543 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 542 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 541 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 540 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 539 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 538 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 537 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

porady prawne online

Porady prawne

 • Badania pracownika mającego kontakt z żywnością

  Jakie badania powinien przeprowadzić pracownik majacy kontakt z żywnością?

 • Koszty badań pracowniczych-obowiązek pracodawcy

  Pracownik po raz pierwszy przyjmowany jest do sklepu .Jest to jego kolejna praca z tym, że poprzednie były u innych pracodawców. Kto ponosi koszty opłat za wstępne i (...)

 • Wiek pracownika a prace na wysokościach

  Mój teść, pomimo tego iż ma już prawie 60 lat, ma pracować na dużych wysokościach i musi zrobić odpowiednie badania. Czy kodeks pracy zakłada jakiś przedział wiekowy (...)

 • Prace interwencyjne

  Czy prowadzący działalność gospodarczą może zatrudnić do prac interwencyjnych bezrobotną (zarejestrowaną w urzędzie pracy) córkę, która wspólnie z nim zamieszkuje?

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-18 poz. 633

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-22 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1975

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1896

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.