Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 553 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-10
Data wydania:2003-03-17
Data wejscia w życie:2003-04-25
Data obowiązywania:2003-04-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 553 z 2003


Strona 1 z 2
553

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 85e ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.

——————— 1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Nr 127, poz. 1400, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271.

Dziennik Ustaw Nr 61                — 4033 —                Poz. 553


1) zakres badań lekarskich cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanych dalej „cudzoziemcami”, oraz szczegółowe warunki i sposób wykonywania tych badań;

2) zakres i warunki wykonywania zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców;

3) zakres i warunki wykonywania nadzoru nad badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w ośrodku dla cudzoziemców. § 2.

1. Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia wraz z oceną jego stanu sanitarnego.

2. Przy przeprowadzaniu badania, o którym mowa w ust. 1, lekarz zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej lub kontaktu cudzoziemca z chorobą zakaźną, w szczególności określoną w art. 28 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), zwanej dalej „ustawą”. § 3.

1. Badanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest przeprowadzane w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

2. W celu wykluczenia schorzenia lub określenia jego aktywności cudzoziemca poddaje się badaniom diagnostycznym, w tym badaniom laboratoryjnym krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku zakażenia HIV, krętkiem bladym, błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w kierunku nagminnego porażenia dziecięcego oraz w kierunku zakażenia prątkami gruźlicy.

3. Sposób przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 2, określają przepisy odrębne. §

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia u cudzoziemca choroby zakaźnej lekarz może skierować tę osobę do odpowiedniego zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w § 3 ust. 1, celem leczenia albo odbycia kwarantanny w sposób określony przepisami art. 27 ustawy. § 5.

1. W przypadku stwierdzenia przez lekarza przeprowadzającego badanie konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi zapewnia się dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, toalety oraz do niezbędnych środków utrzymania czystości.

2. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca poddaje się strzyżeniu w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń.

3. Zabiegi sanitarne ciała, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje się w miejscu przeprowadzenia badań, o którym mowa w § 3 ust.

1. § 6.

1. Odzież, w tym bieliznę, cudzoziemców poddaje się praniu wraz z procesem dezynfekcji termicznej

w temperaturze powyżej 90°C lub praniu z procesem dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 60—70°C, z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Odzież, której nie można poddać praniu mokremu, czyści się chemicznie i prasuje.

3. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia choroby zakaźnej, wszawicy lub świerzbu, odzież, w tym bieliznę, poddaje się dezynsekcji lub dezynfekcji chemicznej albo dezynfekcji w komorach parowo-formaldehydowych. §

7. Nadzór nad badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w ośrodku dla cudzoziemców sprawuje podmiot, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, w którym przeprowadzone zostały badania, zwany dalej „podmiotem sprawującym nadzór”. §

8. Nadzór, o którym mowa w § 7, dokonywany jest poprzez kontrolę i ocenę, w szczególności:

1) zgodności zakresu i rodzaju przeprowadzanych badań z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi określonymi odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem: a) liczby udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz okresu oczekiwania na świadczenia lub usługi, b) liczby pracowników udzielających poszczególnych świadczeń zdrowotnych lub usług oraz ich kwalifikacji;

2) dostępu do badań i sposobu ich przeprowadzenia. § 9.

1. Kontrola, o której mowa w § 8, może być dokonywana przez osobę działającą na podstawie upoważnienia wydanego przez podmiot sprawujący nadzór.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wskazuje osobę dokonującą kontroli oraz zawiera oznaczenia:

1) jednostki organizacyjnej objętej kontrolą;

2) przedmiotu i zakresu kontroli;

3) przewidywanego czasu kontroli. § 10.

1. Przed przystąpieniem do kontroli kontrolujący przedstawia kierownikowi zakładu opieki zdrowotnej upoważnienie, o którym mowa w § 9 ust. 1, legitymację służbową oraz informuje o przedmiocie i zakresie kontroli.

2. Czynności kontrolne dokonywane są przy współudziale kierownika zakładu opieki zdrowotnej lub osoby przez niego upoważnionej, którzy:

1) udostępniają dokumenty;

2) udzielają wyjaśnień;

3) umożliwiają dokonywanie wizytacji;

4) zapewniają niezbędną obsługę techniczną kontrolującego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 553 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 555 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2003 r. sygn. akt U 10/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 554 z 20032003-04-10

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2003 r. sygn. akt P 14/01

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 552 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 551 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 550 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają kobiety w ciąży i noworodki oraz osoby narażone na zakażenie przez kontakt z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 549 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 548 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 547 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczone dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 546 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie rodzaju placówek, do których może być skierowany strażak Państwowej Straży Pożarnej, oraz należności pieniężnych przysługujących w przypadkach skierowania strażaka do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 545 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 544 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 543 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wytwarzaniu pasz leczniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 542 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu produkcji, pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu, wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 541 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie sposobu gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących przemieszczania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego i amunicji

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 540 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 539 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie trybu wydawania i anulowania legitymacji osoby represjonowanej, dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru legitymacji osoby represjonowanej

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 538 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków tworzenia i funkcjonowania zamiejscowego ośrodka dydaktycznego oraz tworzenia filii lub wydziału zamiejscowego uczelni

 • Dziennik Ustaw Nr 61, poz. 537 z 20032003-04-10

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Pracownik i zbyt długie badania lekarskie

  Prowadzę działalność gospodarczą i zatrudniam pracowników. Ostatnio minął czas okresowych badań lekarskich. Jeden z pracowników unikał ponownych - okresowych badań. (...)

 • Badania psychotechniczne

  Jestem pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku poborcy skarbowego. Używam własny samochód do celów służbowych i mam za to wypłacaną delegację wg (...)

 • Badania okresowe dla pracowników

  W kontekście zagrożeń czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi na stanowisku pracy, ze względu na długotrwałą (od 4 do 10 godzin) obsługę komputera, proszę o wskazanie (...)

 • Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

  W zakładzie pracy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za odzież roboczą. Teraz pracownicy złożyli wniosek o wypłacenie im ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-22 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.