Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-14
Data wydania:2003-04-04
Data wejscia w życie:2003-04-29
Data obowiązywania:2003-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003 - Strona 3


Strona 3 z 3

Dziennik Ustaw Nr 62                — 4045 —                Poz. 559


Załącznik nr 2

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA POMOC MATERIALNĄ DLA STUDENTÓW

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) liczba studentów (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada;

4) liczba studentów studiów dziennych (bez cudzoziemców) wg stanu w dniu 30 listopada.

2. Informacja o wykorzystaniu dotacji w ramach pomocy materialnej dla studentów przyznanej w roku składania wniosku (jeżeli tego rodzaju informacja nie była wcześniej przedkładana), zawierająca w szczególności dane o liczbie stypendystów wg stanu w dniu 30 listopada.

3. Numer rachunku bankowego.

4. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

5. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

Załącznik nr 3

ZAKRES WNIOSKU NIEPA¡STWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ O PRZYZNANIE DOTACJI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI BUDOWLANEJ

1. Informacje o uczelni:

1) nazwa uczelni;

2) data utworzenia;

3) prowadzone kierunki studiów;

4) ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej, z podaniem kierunku lub kierunków studiów;

5) liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z podziałem na posiadających stopień naukowy doktora, stopień naukowy doktora habilitowanego oraz tytuł naukowy, z podaniem nazwisk osób stanowiących minimum kadrowe poszczególnych kierunków studiów;

6) liczba studentów, w tym studentów studiów dziennych;

7) opis bazy uczelni, w tym własnej, z podaniem szczegółowych informacji o dotychczasowym zaangażowaniu środków własnych w rozwój bazy uczelni;

8) udokumentowana informacja o wartości bazy materialnej będącej własnością uczelni. (Informacje o uczelni powinny być podane według stanu na dzień sporządzania wniosku.)

2. Opis inwestycji:

1) nazwa i lokalizacja inwestycji;

2) informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji;

3) uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji;

4) planowany okres realizacji inwestycji;

7. Opinia organu kolegialnego uczelni.

8. Dane osoby sporządzającej wniosek (imię i nazwisko oraz numer telefonu).

9. Podpisy określonych w statucie właściwych organów uczelni oraz założyciela.

5) dokumenty potwierdzające przygotowanie uczelni do realizacji inwestycji, w tym zaakceptowany program inwestycji, kopia decyzji o pozwoleniu na budowę, dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;

6) planowana wartość kosztorysowa i struktura nakładów, z podaniem daty zatwierdzenia planowanej wartości kosztorysowej;

7) źródła finansowania inwestycji, w tym środki własne, środki inne niż dotacja z budżetu państwa, wnioskowana dotacja;

8) harmonogram realizacji inwestycji;

9) zakładany wstępnie harmonogram przekazywania wnioskowanej dotacji.

3. Zobowiązanie określonych w statucie właściwych organów uczelni, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

4. Oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie z przyznanych wcześniej dotacji na inwestycje (jeżeli tego rodzaju sprawozdanie nie było wcześniej przedkładane).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 2003 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 577 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 576 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. syg. akt K 46/01

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 575 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 574 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 572 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 570 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 569 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 568 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004

porady prawne online

Porady prawne

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Refundacja z PFRON przychodem

  Jako osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • Dotacje dla zakładu budżetowego od gminy

  Zakład nasz jest zakładem budżetowym gminy, mamy zaległości w opłatach za dostawę mediów do mieszkań komunalnych i mieszkaniowych. Dostawca mediów grozi pozwem sądowym. (...)

 • Zwrot składek z PFRON

  Jako osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą mam prawo do składania wniosków do PFRON o refundacje składek. Działalność rozliczam na podstawie (...)

 • W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

  W jaki sposób prawo o szkolnictwie wyższym reguluje statut uczelni?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 849

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o finansowaniu Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1714

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zakresu danych i informacji objętych wnioskiem o wydanie pozwolenia na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-17 poz. 1268

  Ustawa z dnia 10 października 2008 r. o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2005-08-31 poz. 1387

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 1997-06-26 poz. 650

  Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.