Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-14
Data wydania:2003-04-07
Data wejscia w życie:2003-04-14
Data obowiązywania:2003-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 2003


Strona 1 z 2
561

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „Fundusz” — Narodowy Fundusz Zdrowia; ———————

1)

2) „Kasa” — Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

3) „ustawa” — ustawę z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

4) „Zakład” — Zakład Ubezpieczeń Społecznych. §

2. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu: a) wskazany oddział wojewódzki Funduszu,

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Dziennik Ustaw Nr 62 b) nazwisko i imię, c) datę urodzenia, d) adres zamieszkania,                — 4048 —                Poz. 561


§

5. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane o opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, określone w § 2 pkt 1 lit. b, c i e;

2) opłaconych składek podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych: a) okres, którego składka dotyczy, b) kwotę podstawy wymiaru składki, c) kwotę składki należnej, d) kwotę składki opłaconej, e) kwotę odsetek za zwłokę. §

6. Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy, dotyczące osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

1) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zgłaszanej do ubezpieczenia zdrowotnego;

2) nazwisko i imię;

3) datę urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) numer PESEL;

6) numer NIP — w przypadku osób, którym nadano ten numer;

7) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu — w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub NIP;

8) datę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. §

7. Kasa, w przypadku ustania ubezpieczenia zdrowotnego, przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące osoby podlegającej ubezpieczeniu:

1) nazwisko i imię;

2) datę urodzenia;

e) numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, f) płeć, g) kod tytułu ubezpieczenia, h) datę rozpoczęcia ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne: a) numer NIP, b) numer REGON, c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów, o których mowa w lit. a i b, lub jednego z nich, d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych nieposiadających nazwy skróconej — imię i nazwisko. §

3. Zakład, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego, przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu wyrejestrowania, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu: a) określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e i g, b) kod przyczyny wyrejestrowania, c) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne, określone w § 2 pkt

2. §

4. Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu podane do dnia 31 grudnia 2004 r. w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy:

1) nazwisko i imię;

2) datę urodzenia;

3) adres zamieszkania;

4) kod stopnia pokrewieństwa;

5) kod stopnia niepełnosprawności;

6) numery PESEL i NIP, a w razie gdy członkowi rodziny nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

7) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym.

3) numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich — serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

4) datę ustania ubezpieczenia zdrowotnego. §

8. Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

1) dane wymienione w § 6;

2) stopień pokrewieństwa;

3) stopień niepełnosprawności;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 577 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 576 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. syg. akt K 46/01

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 575 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 574 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 572 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 570 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 569 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 568 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 192

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2816

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.