Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-14
Data wydania:2003-03-26
Data wejscia w życie:2003-04-29
Data obowiązywania:2003-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 2003


Strona 1 z 5
565

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową Na podstawie art. 68 ust. 1a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Rozporządzenie określa przypadki oraz zasady i normy, według których żołnierze odbywający czynną służbę wojskową w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej otrzymują bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „żołnierzach” — należy przez to rozumieć żołnierzy, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową, ćwi-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

Dziennik Ustaw Nr 62                — 4059 —                Poz. 565


czenia lub przeszkolenie wojskowe albo okresową służbę wojskową;

2) „żołnierzu służby zasadniczej” — należy przez to rozumieć żołnierza, który odbywa zasadniczą służbę wojskową, oraz podoficera i szeregowego rezerwy, powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych;

3) „żołnierzu służby nadterminowej” — należy przez to rozumieć żołnierza odbywającego nadterminową zasadniczą służbę wojskową, a także okresową służbę wojskową;

4) „oficerze rezerwy” — należy przez to rozumieć oficera, a także chorążego lub podchorążego rezerwy, odbywającego ćwiczenia wojskowe albo przeszkolenie wojskowe;

5) „żołnierzu rezerwy” — należy przez to rozumieć oficera, podoficera i szeregowego rezerwy, powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych;

6) „zasadniczej normie wyżywienia” — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby;

7) „dodatkowej normie wyżywienia” — należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju przysługującą żołnierzowi w ciągu doby jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

8) „wartości pieniężnej normy wyżywienia” — należy przez to rozumieć wartość produktów spożywczych, w cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

9) „sportowcach wojskowych” — należy przez to rozumieć żołnierzy czynnie uprawiających sport w zespołach sportowych rodzajów Sił Zbrojnych, a także żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż;

10) „stołówce wojskowej” — należy przez to rozumieć obiekt stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy, w którym przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia. § 3.

1. Ustala się następujące normy wyżywienia żołnierzy:

1) zasadnicze: a) żołnierską — 010, b) szkolną — 020, c) specjalną — 030, d) operacyjną — 040 lub 044;

2) dodatkowe: a) ogólną — 110, b) chleba — 111, c) napoju — 160;

3) polowe paczkowane: a) indywidualną suchą — S, b) skoncentrowaną lądową — PS-ląd, c) skoncentrowaną morską — PS-m.

2. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają normy wojskowe ustalone w odrębnych przepisach. § 4.

1. ˚ołnierze mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie: a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych, b) suchego prowiantu, c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a, d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez kasyna wojskowe albo inne zakłady żywienia zbiorowego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie: a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d, b) suchego prowiantu, c) napoju.

2. ˚ołnierze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm otrzymują wyżywienie według jednakowej dla wszystkich normy, jeżeli ich wyżywienie przygotowywane jest w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm.

3. Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 2, jest niższa od przysługującej, żołnierzowi wydaje się uzupełniający posiłek, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

4. ˚ołnierzowi może być wydane wyżywienie w naturze w ilości podwójnej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w przypadkach uniemożliwiających stawienie się w miejscu wydawania posiłków — do 48 godzin;

2) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej — w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi.

5. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację nie podlegają wydaniu. §

5. ˚ołnierze służby zasadniczej i oficerowie rezerwy otrzymują wyżywienie, z zastrzeżeniem § 19, przez okres odbywania czynnej służby wojskowej. §

6. ˚ołnierze służby nadterminowej otrzymują wyżywienie, z zastrzeżeniem § 19, w dniach wykonywania obowiązków służbowych oraz w okresie leczenia

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 577 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 576 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. syg. akt K 46/01

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 575 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 574 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 572 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 570 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 569 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 568 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004

porady prawne online

Porady prawne

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Ankieta bezpieczeństwa osobowego

  Otrzymałem właśnie tzw. "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" z WKU w związku z posiadaniem karty mobilizacyjnej. W piśmie przewodnim napisano, iż ankietę muszę dostarczyć (...)

 • Zwalnianie z ćwiczeń wojskowych

  Odebrałem kartę mobilizacyjną do czynnej służby wojskowej z informacją, że będzie to szkolenie. Jakie są powody, dla których mogę ubiegać się o zwolnienie z tego (...)

 • Założenie spółki z o.o. przez żołnierza zawodowego

  Razem z mężem chcielibyśmy otworzyć własną firmę w formie spółki z o.o. Mąż jest żołnierzem zawodowym kontraktowym. Zastanawiamy się, czy jako żołnierz może (...)

 • Funkcjonariusz publiczny a Kodeks karny

  Kto jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-15 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-23 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia wojskowych komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, zasięgu działania i właściwości

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-05 poz. 980

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności oraz warunków pokrywania przez wojsko kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 548

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.