Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 2003 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli, zakresu badań oraz zasady ich finansowania

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-14
Data wydania:2003-04-04
Data wejscia w życie:2003-04-22
Data obowiązywania:2003-04-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 2003 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 62                — 4085 —                Poz. 571


4) w którym pogłowie świń wynosi co najmniej 200 sztuk na 1 km2;

5) graniczącego z państwem, na terytorium którego występuje lub w ostatnich 5 latach wystąpił klasyczny pomór świń, albo z państwem o nieznanym statusie w zakresie pomoru świń.

4. W celu wykrycia klasycznego pomoru świń u dzików corocznie bada się próbkę krwi lub skrzepy krwi albo migdałki lub węzły chłonne od 5% dzików odstrzelonych w powiatach, w których populacja dzików nie przekracza 2 sztuk na 1 km2.

5. W celu wykrycia klasycznego pomoru świń u dzików padłych w łowisku bada się próbkę z migdałków lub węzłów chłonnych od każdego padłego dzika. § 5.

1. W celu wykrycia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) badaniem obejmuje się bydło powyżej:

1) 30 miesiąca życia poddane ubojowi;

2) 24 miesiąca życia poddane ubojowi z konieczności;

3) 24 miesiąca życia poddane ubojowi sanitarnemu;

4) 24 miesiąca życia, które padło;

5) 24 miesiąca życia, które zostało zabite, a wykazywało za życia objawy neurologiczne.

2. Do badań pobiera się pień mózgu bydła.

3. Badania wykonuje się:

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3;

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz w sytuacji, kiedy wynik przy zastosowaniu szybkiego testu jest dodatni lub nierozstrzygający.

4. Jeżeli wynik badania przy zastosowaniu metody histopatologicznej jest nierozstrzygający lub gdy materiał do badań uległ autolizie — tkanki są poddawane badaniu przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej. § 6.

1. W celu wykrycia gruźlicy bydła corocznie tuberkulinizacją śródskórną obejmuje się 1/3 pogłowia bydła na obszarze powiatu, tak aby przez 3 lata zostało zbadane bydło znajdujące się na obszarze powiatu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, podlega bydło w wieku powyżej 6 tygodnia życia. § 7.

1. W celu wykrycia brucelozy bydła corocznie bada się próbki krwi od 1/3 pogłowia bydła znajdującego się na obszarze powiatu, tak aby w okresie 3 lat zostało zbadane bydło na obszarze całego powiatu.

2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, podlega bydło w wieku powyżej roku życia.

3. W celu wykrycia brucelozy bydła u krów mlecznych dopuszcza się badanie zbiorczych prób mleka od krów pochodzących z jednego gospodarstwa. §

8. W celu wykrycia brucelozy kóz i owiec corocznie w stadach, w których jest prowadzona ocena wartości hodowlanej, bada się próbki krwi od:

1) kozłów i tryków w wieku powyżej 6 miesiąca życia;

2) 25% kóz i owiec w wieku rozrodczym; w stadzie o liczebności poniżej 50 sztuk kóz lub owiec w takim wieku — badaniu poddaje się wszystkie kozy lub owce w wieku rozrodczym. §

9. W celu wykrycia enzootycznej białaczki bydła corocznie bada się:

1) 1/3 pogłowia bydła w wieku powyżej 2 roku życia — w powiecie, na którego obszarze co najmniej w 99,8% stad nie stwierdzono przypadków enzootycznej białaczki bydła w okresie ostatnich 2 lat;

2) całe pogłowie bydła w powiecie niespełniającym kryterium określonego w pkt

1. §

10. W celu wykrycia wścieklizny lisów wolno żyjących do badań pobiera się tkankę mózgową, surowice i żuchwę od 8 lisów odstrzelonych na każdych 100 km2 obszaru łowiska objętego szczepieniem ochronnym lisów przeciw wściekliźnie. § 11.

1. W celu wykrycia trzęsawki owiec badaniami obejmuje się:

1) 7% owiec poddawanych ubojowi w wieku powyżej 18 miesięcy życia;

2) owce powyżej 18 miesiąca życia poddane ubojowi z konieczności w następstwie chronicznego wycieńczenia;

3) owce powyżej 18 miesiąca życia, które padły lub zostały poddane ubojowi sanitarnemu.

2. Do badań pobiera się pień mózgu.

3. Badania wykonuje się:

1) przy zastosowaniu szybkiego testu do wykrywania białka patogennego — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3;

2) przy zastosowaniu metody histopatologicznej — w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w sytuacji, kiedy wynik badania szybkim testem jest dodatni lub nierozstrzygający.

4. Jeżeli wynik badania przy zastosowaniu metody histopatologicznej jest nierozstrzygający lub gdy materiał do badań uległ autolizie, tkanki poddawane są badaniu przy zastosowaniu metody immunocytochemicznej lub immunoblottingowej. § 12.

1. W celu wykrycia influenzy ptaków u kur, indyków, kaczek, gęsi i strusi corocznie pobiera się w stadach hodowlanych i towarowych do badań próbki od 10 ptaków z każdego stada:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 571 z 2003 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 577 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 kwietnia 2003 r. sygn. akt K 13/02

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 576 z 20032003-04-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2003 r. syg. akt K 46/01

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 575 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandartowych świadczeń zdrowotnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 574 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wydzielonych pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w których mogą być odrębnie umieszczeni tymczasowo aresztowani i skazani, oraz warunków, którym pomieszczenia te muszą odpowiadać

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 572 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 570 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 569 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie wykazu substancji szkodliwie wpływających na zdrowie zwierząt, jakość środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego i środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 568 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 567 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed powołaniem do służby wojskowej, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 566 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 565 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wyżywienia żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 564 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 563 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sieci dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o określonych parametrach

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 562 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych członków i ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 561 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 560 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 559 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania niepaństwowej uczelni zawodowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 558 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu występowania uczelni niepaństwowej o dotacje z budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 557 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2003/2004

 • Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 556 z 20032003-04-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w państwowej uczelni zawodowej w roku akademickim 2003/2004

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 200

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji i kontroli systemu kontroli i zarządzania obrotem.

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-02 poz. 1231

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-06 poz. 525

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-28 poz. 1276


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.