Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:1971-03-24
Data wejscia w życie:1997-12-04
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 2003


Strona 1 z 24
579

POROZUMIENIE STRASBURSKIE dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 24 marca 1971 r. w Strasburgu zostało sporządzone Porozumienie strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, zmienione następnie w dniu 28 września 1979 r., w następującym brzmieniu: Przekład POROZUMIENIE STRASBURSKIE dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej z dnia 24 marca 1971 r., zmienione dnia 28 września 1979 r. Umawiające się Strony, uważając, że powszechne przyjęcie jednolitego systemu klasyfikacji patentów, świadectw autorskich, wzorów użytkowych i świadectw użyteczności leży w ogólnym interesie i należy się spodziewać, że umocni ściślejszą współpracę międzynarodową w dziedzinie własności przemysłowej i przyczyni się do harmonizacji ustawodawstwa krajowego w tej dziedzinie, uznając wagę Europejskiej konwencji o międzynarodowej klasyfikacji patentów na wynalazki z dnia 19 grudnia 1954 r., na podstawie której Rada Europy ustanowiła Międzynarodową Klasyfikację Patentów na Wynalazki,

Dziennik Ustaw Nr 63                — 4099 —                Poz. 579


mając na względzie powszechną wartość niniejszej klasyfikacji i jej ważność dla wszystkich krajów będących stronami Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, mając na względzie ważność niniejszej klasyfikacji dla krajów rozwijających się, która daje im łatwiejszy dostęp do stale rozwijającej się nowoczesnej technologii, mając na uwadze artykuł 19 Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zrewidowanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Ustanowienie Związku Szczególnego; przyjęcie klasyfikacji międzynarodowej Kraje, do których niniejsze porozumienie ma zastosowanie, tworzą Związek Szczególny i przyjmują wspólną klasyfikację dla patentów na wynalazki, świadectw autorskich, wzorów użytkowych i świadectw użyteczności, znaną pod nazwą „Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa” (dalej zwaną „Klasyfikacją”). Artykuł 2

(b) Zmiany, o których mowa w ustępie 1 pkt (a) (ii), złożone są w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w języku angielskim i francuskim, jeden u Sekretarza Generalnego Rady Europy, drugi u Dyrektora Generalnego. (c) Zmiany, o których mowa w ustępie 1 pkt (a) (iii), złożone są u Dyrektora Generalnego tylko w jednym oryginalnym egzemplarzu, w języku angielskim i francuskim. Artykuł 3 Języki Klasyfikacji

1. Klasyfikacja sporządzona jest w języku angielskim i francuskim, oba teksty są jednakowo autentyczne.

2. Urzędowe teksty Klasyfikacji w języku niemieckim, japońskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim i innych językach, które może wskazać Zgromadzenie, o którym mowa w artykule 7, sporządza Biuro Międzynarodowe Organizacji (dalej zwane „Biurem Międzynarodowym”), po konsultacji z zainteresowanymi rządami albo na podstawie tłumaczenia dostarczonego przez te rządy bądź w jakikolwiek inny sposób niepociągający następstw finansowych dla budżetu Związku Szczególnego lub Organizacji. Artykuł 4 Stosowanie Klasyfikacji

Określenie Klasyfikacji

1. (a) Klasyfikacja składa się z: (i) tekstu sporządzonego zgodnie z przepisami Konwencji europejskiej o międzynarodowej klasyfikacji patentów na wynalazki z dnia 19 grudnia 1954 r. (dalej zwanej „Konwencją Europejską”), który wszedł w życie i został opublikowany przez Sekretarza Generalnego Rady Europy dnia 1 września 1968 r.; (ii) zmian, które weszły w życie stosownie do artykułu 2 ustęp 2 Konwencji Europejskiej przed wejściem w życie niniejszego porozumienia; (iii) zmian wprowadzonych później, stosownie do artykułu 5, który wszedł w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 6; (b) Informator oraz adnotacje zawarte w tekście Klasyfikacji stanowią jej integralną część.

2. (a) Tekst, o którym mowa w ustępie 1 pkt (a) (i), zawarty jest w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w języku angielskim i francuskim, złożonych na czas, w którym niniejsze porozumienie otwarte jest do podpisania, jeden u Sekretarza Generalnego Rady Europy, drugi u Dyrektora Generalnego Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej (dalej zwanych odpowiednio „Dyrektorem Generalnym” i „Organizacją”), ustanowionej Konwencją z dnia 14 lipca 1967 r.

1. Klasyfikacja posiada jedynie charakter administracyjny.

2. Każdy kraj Związku Szczególnego posiada prawo stosowania Klasyfikacji jako systemu głównego lub systemu pomocniczego.

3. Kompetentne władze krajów Związku Szczególnego włączą do: (i) wydawanych przez siebie patentów, świadectw autorskich, wzorów użytkowych i świadectw użyteczności, i do odnoszących się do nich zgłoszeń, czy publikowanych czy też jedynie wyłożonych do wglądu publicznego, oraz (ii) wzmianek ukazujących się w czasopismach urzędowych i dotyczących publikacji lub wyłożenia dokumentów, o których mowa w pkt (i), wszystkie symbole Klasyfikacji odnoszące się do wynalazku, którego dotyczy dokument, o którym mowa w pkt (i).

4. Przy podpisywaniu niniejszego porozumienia lub składaniu dokumentów ratyfikacji lub przystąpienia: (i) każdy kraj może oświadczyć, że nie podejmuje się zamieszczania symboli dotyczących grup lub podgrup Klasyfikacji w zgłoszeniach, o których mowa w ustępie 3, które zostały jedynie wyłożone do wglądu publicznego, i w dotyczących ich wzmiankach, oraz

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 580

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-06 poz. 177

  Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzone w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 584

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-18 poz. 1136

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r.

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-11 poz. 1140

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 maja 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami, 1971, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1971 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.