Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:2002-09-13
Data wejscia w życie:2002-11-01
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 2003


Strona 1 z 22

Dziennik Ustaw Nr 63                — 4125 —                Poz. 581


581

IX POROZUMIENIE WYKONAWCZE sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002—2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Austrii, zwane dalej „Stronami”, oceniając pozytywnie wyniki dotychczasowej współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, świadome dobrych kontaktów na szczeblu rządowym, przyjmując z zadowoleniem rozszerzenie możliwości nawiązania i prowadzenia współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty na szczeblu województw, powiatów i gmin w Polsce oraz krajów związkowych i gmin w Republice Austrii, świadome znaczenia, jakie dla lepszego poznania się, zbliżenia i porozumienia społeczeństw obu krajów posiada realizowana między nimi współpraca w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, uznając Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, podpisaną w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r., za ważny instrument stymulowania rozwoju dwustronnych kontaktów w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślając znaczenie prac Polsko-Austrackiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Naukowo-Technicznej dla rozwoju stosunków bilateralnych, również w kontekście integracji europejskiej w dziedzinie badań naukowych, wyrażając zadowolenie ze współpracy w ramach Porozumienia pomiędzy Republiką Austrii, Republiką Bułgarii, Republiką Węgierską, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowacką i Republiką Słowenii o współpracy w dziedzinie edukacji i kształcenia w ramach Ârodkowoeuropejskiego programu wymiany uniwersyteckiej (CEEPUS), sporządzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r., z satysfakcją odnotowując współdziałanie w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej, w celu realizacji Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r., a w szczególności jej artykułu 19, postanowiły zawrzeć niniejsze Porozumienie wykonawcze i uzgodniły, co następuje: I. Nauka i szkolnictwo wyższe Artykuł 1 Obie Strony pozytywnie oceniły wyniki osiągnięte we współpracy naukowo-technicznej koordynowanej przez Komitet Badań Naukowych i Federalne Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury w ramach Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Naukowo-Technicznej. Strony uważają za celowe podjęcie działań prowadzących do podpisania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o współpracy w dziedzinie nauki i techniki. Obie Strony uzgodniły, że wspólne tematy badawcze będą ustalane w ramach Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Naukowo-Technicznej. W czasie V posiedzenia Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej do spraw Współpracy Naukowo-Technicznej w marcu 2002 r. w Wiedniu podkreślono, że jednym z istotnych celów planowanej umowy o współpracy naukowo-technicznej jest dalszy rozwój partnerskich kontaktów służących realizacji konkretnych projektów. W przyszłości mają one prowadzić do wielostronnej współpracy w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Ustalono odbycie wspólnych warsztatów, w wyniku których opracowane zostaną wnioski w sprawie projektów badawczych przedłożone następnie Unii Europejskiej. Artykuł 2 Polska Akademia Nauk i Austriacka Akademia Nauk będą kontynuowały współpracę na podstawie zawartych porozumień. Współpraca będzie się odbywać poprzez wspólne projekty naukowe, wymianę naukowców oraz organizację sympozjów poświęconych wspólnie uzgodnionym tematom. Obie Strony będą, w miarę możliwości, udzielały dalszego wszechstronnego poparcia działalności Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu. Artykuł 3 Obie Strony opowiadają się za bezpośrednią współpracą między uniwersytetami, szkołami wyższymi i instytucjami badawczymi, która realizowana będzie zwłaszcza poprzez: — wymianę nauczycieli akademickich, — wymianę lektorów i wykładowców, — zapraszanie profesorów uniwersyteckich i innych naukowców na wykłady i konferencje naukowe, — uzgadnianie wspólnych tematów badawczych, — wymianę publikacji i informacji, — organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów. Obie Strony podkreślają istotne znaczenie, jakie zatrudniani w uczelniach kraju partnera lektorzy i wykła-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Działalność w Austrii a podatki

  Prowadzę budowlaną działalność gospodarczą, opodatkowaną w formie ryczałtu oraz jestem "vatowcem". Kolega namawia mnie na pracę w Austrii - miałbym tam wykonywać (...)

 • Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

  Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie?

 • Podatek od emerytury wysyłanej za granicę Polski

  Mojej mamie mieszkającej w Niemczech przesyłana jest emerytura z Polski, przeliczona na tamtejszą walutę. Od marca 2005 r. pomniejszana ona jest o podatek. Na jakiej podstawie (...)

 • Rekompensata za mienie zabużańskie

  Proszę o informacje czy przy podziale spadku po ojcu, przysługuje mi prawo do dochodzenia ewentualnie wypłacanych w przyszłości rekompensat za mienie pozostawione poza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 582

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 378

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 października 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-29 poz. 374

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federalnym Republiki Austrii o przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, podpisanej w Wiedniu dnia 10 czerwca 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-07 poz. 1535

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Warszawie dnia 5 czerwca 1993 r.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-09 poz. 689

  Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.