Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:1996-03-30
Data wejscia w życie:1997-03-04
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 2003


Strona 1 z 24
583

POROZUMIENIE NICEJSKIE dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r., przyjęło wspólną klasyfikację dla towarów i usług przy rejestracji znaków towarowych, w następującym brzmieniu: Przekład

SPIS TREÂCI*) Artykuł 1: Artykuł 2: Artykuł 3: Artykuł 4: Artykuł 5: Artykuł 6: Artykuł 7: Artykuł 8: Artykuł 9: Artykuł 10: Artykuł 11: Artykuł 12: Artykuł 13: Artykuł 14:

*)

Ustanowienie Związku Szczególnego; przyjęcie klasyfikacji międzynarodowej; określenie i języki Klasyfikacji Skutki prawne i stosowanie Klasyfikacji Komitet Ekspertów Podawanie do wiadomości, wejście w życie i publikacja zmian Zgromadzenie Związku Szczególnego Biuro Międzynarodowe Finanse Zmiana artykułów od 5 do 8 Ratyfikacja i przystąpienie; wejście w życie Okres obowiązywania Rewizja Wypowiedzenie Stosowanie artykułu 24 Konwencji paryskiej Podpisanie; języki; funkcje depozytariusza; notyfikacje

———————

Ten spis treści został dodany dla wygody czytelnika. Nie występuje on w oryginalnym (angielskim) tekście porozumienia.

Dziennik Ustaw Nr 63 Artykuł 1                — 4148 —                Poz. 583


Ekspertów, o którym mowa w artykule 3, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego aktu. Ich autentyczne egzemplarze zostaną zdeponowane u Dyrektora Generalnego.

Ustanowienie Związku Szczególnego; przyjęcie klasyfikacji międzynarodowej; określenie i języki Klasyfikacji

1. Kraje, do których stosuje się niniejsze porozumienie, tworzą Związek Szczególny i przyjmują wspólną klasyfikację towarów i usług dla celów rejestracji znaków (zwaną dalej „Klasyfikacją”).

2. Klasyfikacja składa się z: (i) wykazu klas wraz z objaśnieniami, zależnie od okoliczności, (ii) alfabetycznego wykazu towarów i usług (zwanego dalej „wykazem alfabetycznym”) ze wskazaniem klas, do których każdy towar lub każda usługa są zaliczone.

3. Klasyfikacja obejmuje: (i) klasyfikację opublikowaną w 1971 r. przez Biuro Międzynarodowe Własności Intelektualnej (zwane dalej „Biurem Międzynarodowym”), o którym mowa w Konwencji o ustanowieniu Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej, przy czym rozumie się, że objaśnienia do wykazu klas objęte publikacją mają charakter tymczasowy i powinny być traktowane jako zalecenia do czasu ustalenia objaśnień do wykazu klas przez Komitet Ekspertów, o którym mowa w artykule 3, (ii) zmiany i uzupełnienia, które, stosownie do artykułu 4 ust. 1 Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. oraz Aktu sztokholmskiego z dnia 14 lipca 1967 r. tego porozumienia, weszły w życie przed wejściem w życie niniejszego aktu, (iii) wszelkie zmiany, jakie mają być dokonane zgodnie z artykułem 3 niniejszego aktu i które wchodzą w życie stosownie do artykułu 4 ust. 1 niniejszego aktu.

4. Klasyfikacja sporządzona jest w języku angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne.

5. (a) Klasyfikacja, o której mowa w ust. 3 pkt (i), wraz ze zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w ust 3 pkt (ii), które weszły w życie przed datą wyłożenia niniejszego aktu do podpisu, zawarte są w jednym autentycznym egzemplarzu, w języku francuskim, zdeponowanym u Dyrektora Generalnego Âwiatowej Organizacji Własności Intelektualnej (zwanymi dalej odpowiednio — „Dyrektorem Generalnym” oraz „Organizacją”). Te zmiany i uzupełnienia, o których mowa w ust. 3 pkt (ii), które wejdą w życie po wyłożeniu niniejszego aktu do podpisu, również będą zdeponowane u Dyrektora Generalnego, w jednym autentycznym egzemplarzu, w języku francuskim. (b) Angielska wersja tekstów, o których mowa w pkt a), zostanie sporządzona przez Komitet

(c) Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt (iii) zdeponowane będą u Dyrektora Generalnego w jednym autentycznym egzemplarzu w języku angielskim i francuskim.

6. Urzędowe teksty Klasyfikacji w językach: arabskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim oraz w każdym innym języku, jaki może być wskazany przez Zgromadzenie, o którym mowa w artykule 5, sporządzone będą przez Dyrektora Generalnego po konsultacji z zainteresowanymi rządami oraz bądź na podstawie tłumaczenia dostarczonego przez te rządy, bądź w inny sposób, który nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu Związku Szczególnego lub dla Organizacji.

7. Wykaz alfabetyczny wskazuje, obok każdego określenia towaru lub usługi, numer porządkowy hasła w języku, w którym wspomniany wykaz jest sporządzony, wraz z: (i) w przypadku wykazu alfabetycznego sporządzonego w języku angielskim — numerem porządkowym wskazanym w odniesieniu do tego samego hasła w wykazie alfabetycznym sporządzonym w języku francuskim i odwrotnie, (ii) w przypadku wykazu alfabetycznego sporządzonego stosownie do przepisów ust. 6 — numerem porządkowym wskazanym w odniesieniu do tego samego hasła w wykazie alfabetycznym sporządzonym w języku angielskim lub w wykazie alfabetycznym sporządzonym w języku francuskim. Artykuł 2 Skutki prawne i stosowanie Klasyfikacji

1. Z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych niniejszym porozumieniem skutki Klasyfikacji są takie, jakie zostały jej przyznane przez każdy kraj Związku Szczególnego. W szczególności Klasyfikacja nie wiąże krajów Związku Szczególnego w odniesieniu do oceny zakresu ochrony przyznanej danemu znakowi bądź uznania znaków usługowych.

2. Każdy kraj Związku Szczególnego zastrzega sobie prawo stosowania Klasyfikacji bądź jako systemu głównego, bądź jako systemu pomocniczego.

3. Kompetentne urzędy krajów Związku Szczególnego będą zamieszczać w urzędowych dokumentach i publikacjach dotyczących rejestracji znaków numery klas Klasyfikacji, do których należą towary lub usługi, dla jakich znak jest zarejestrowany.

4. Fakt, że pewna nazwa znajduje się w wykazie alfabetycznym, w niczym nie narusza praw, jakie mogłyby przysługiwać tej nazwie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • PKWiU na znaczki pocztowe

  Jesteśmy agentem poczty polskiej. Sprzedajemy między innymi znaczki pocztowe, zarówno osobom fizycznym, jak i firmom. W związku z tym, że stosujemy stawkę VAT zwolnioną (...)

 • Import odzieży markowej z USA

  Prowadzę firmę handlowo-usługową. Chcę zacząć import odzieży markowej z USA typu outlet (takich marek jak Ck, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren itd.). Problem w tym ze (...)

 • Nowa klasyfikacja PKWiU 2008

  Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowa klasyfikacja PKWIU 2008. Proszę o informację, czy na pozycji faktury z obniżoną stawką podatku VAT musi pojawiać się PKWIU wg (...)

 • Opóźnienie w wykonaniu zobowiązania

  Zawarłem umowę przedwstępną z developerem na mieszkanie. Developer zobowiązał się wybudować i przekazać mi mieszkanie w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. (...)

 • Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

  Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT dokonuję zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, który wystawia mi rachunek bez podatku Vat. Mam wątpliwość czy jako płatnik podatku (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-15 poz. 584

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw z 1996-04-04 poz. 272

  Akt Wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r., w następującym brzmieniu:

 • Dziennik Ustaw z 2000-11-22 poz. 273

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 listopada 2000 r. w sprawie wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 14 ust. 2 (d) i (f) Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r., zrewidowanego w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz zmienionego dnia 2 października 1979 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1629

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 162

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.