Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:2002-04-23
Data wejscia w życie:2003-04-30
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 2003


586

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych (Dz. U. Nr 90, poz. 993) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 31 grudnia 2001 r. wyżej wymienioną konwencję. Zgodnie z artykułem 16 konwencji dokument ratyfikacyjny złożono w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, jako depozytariuszowi, dnia 29 marca 2002 r. Zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 konwencji weszła ona w życie dnia 3 czerwca 1975 r., a w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z artykułem 18 ustęp 3, wchodzi w życie dnia 28 maja 2002 r. Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1. Następujące państwa stały się stronami konwencji w podanych niżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Białoruś Bośnia i Hercegowina Republika Chorwacji Republika Czeska Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Republika Francuska Królestwo Hiszpanii 17 października 1975 r. 7 lutego 1972 r. 22 września 1987 r. 12 marca 1975 r. 4 kwietnia 1975 r. 16 kwietnia 1999 r. 17 października 1975 r. 17 października 1975 r. 12 maja 1976 r. 28 stycznia 1993 r. Republika Czeska oświadcza, że jest związana konwencją, włącznie z zastrzeżeniami i deklaracjami złożonymi przez Czechosłowację od dnia 1 stycznia 1993 r. — dnia podziału Czechosłowacji. Deklaracja złożona przez byłą Czechosłowację: Socjalistyczna Republika Czechosłowacji oświadcza co do art. 19 Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze w dniu 4 maja 1971 r., zgodnie z którym każde państwo może ———————

1

Republika Litewska Republika Łotewska Wielkie Księstwo Luksemburga Królestwo Niderlandów (dla Królestwa w Europie i Antyli Niderlandzkich1) Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Federalna Republika Jugosławii

23 stycznia 2002 r. 16 sierpnia 2000 r. 14 października 1980 r.

31 października 1978 r. 12 maja 1976 r. 17 października 1975 r. 3 listopada 1986 r. 17 października 1975 r.

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych następujące państwa złożyły podane niżej deklaracje: REPUBLIKA CZESKA

Od dnia 1 stycznia 1986 r. konwencja jest stosowana także wobec Aruby.

Dziennik Ustaw Nr 63                — 4182 —                Poz. 586


stosować konwencję w stosunkach międzynarodowych do wszystkich terytoriów, za które ponosi odpowiedzialność, że utrzymywanie określonych państw w stosunku zależności jest zdaniem Socjalistycznej Republiki Czechosłowacji niezgodne z duchem i celami Deklaracji Narodów Zjednoczonych z dnia 14 grudnia 1960 r. w sprawie przyznania niepodległości krajom i narodom kolonialnym, która wyraża potrzebę szybkiego i bezwarunkowego zakończenia kolonializmu we wszystkich jego przejawach. („On 28 January 1993, the Czech Republic declared itself to be bound by the Convention — including reservations and declarations made by Czechoslovakia — as of 1 January 1993, date of the division of Czechoslovakia. The Socialist Republic of Czechoslovakia wishes to state, with reference to Article 19 of the Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, concluded in The Hague on 4 May 1971, under which any State may apply the Convention to all territories for the international relations of which it is responsible, that keeping certain countries in a state of dependence is in its opinion contrary to the spirit and objectives of the United Nations Declaration of 14 December 1960 on the granting of independence to colonial countries and peoples, which declares the necessity for a spee-

dy and unconditional end to colonialism in all its forms.”) SŁOWACJA 15 marca 1993 r. Republika Słowacji oświadcza, że jest związana konwencją, włącznie z zastrzeżeniami i deklaracjami złożonymi przez Czechosłowację oraz sprzeciwami złożonymi przez Czechosłowację w stosunku do zastrzeżeń innych Umawiających się Stron — od dnia 1 stycznia 1993 r. — dnia podziału Czechosłowacji. Patrz: deklaracja Czechosłowacji („On 15 March 1993, the Slovak Republic declared itself to be bound by the Convention — including reservations and declarations made by Czechoslovakia as well as objections by Czechoslovakia in respect of reservations made by other Treaty Parties — as of 1 January 1993, date of the division of Czechoslovakia. Declaration made by the former Czechoslovakia: see above, under Czech Republic.”)

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-05 poz. 993

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-16 poz. 225

  Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1980

  Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-08 poz. 1114

  Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-27 poz. 1124

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.