Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-15
Data wydania:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-04-15
Data obowiązywania:2003-04-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 2003


Strona 1 z 2
589

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. Âwiadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „ustawą”, są udzielane:

1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej;

2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Dziennik Ustaw Nr 63

3) z należytą starannością;

4) z poszanowaniem praw pacjenta.                — 4185 —                Poz. 589


3) comiesięcznie przekazuje Narodowemu Funduszowi Zdrowia, zwanemu dalej „Funduszem”, informacje o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania;

4) informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do świadczeń zdrowotnych udzielanych w przypadkach, o których mowa w § 3 ust.

3.

4. W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w umowie z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy lub spowodowanego wystąpieniem siły wyższej, świadczeniodawca zapewnia pacjentom, o których mowa w § 3 ust. 3, udzielenie świadczeń zdrowotnych przez inny podmiot uprawniony do udzielania tych świadczeń. W takim przypadku świadczeniodawca dokonuje bezpośrednio z innym podmiotem uprawnionym do udzielania świadczeń zdrowotnych, który udzielił świadczenia, rozliczenia kosztów udzielonych świadczeń, których zakres określa umowa zawarta z Funduszem. §

5. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. § 6.

1. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane w pomieszczeniach odpowiadających wymaganiom fachowym i sanitarnym określonym w odrębnych przepisach.

2. Âwiadczeniodawca posiada tytuł prawny do pomieszczeń, w których udziela świadczeń zdrowotnych.

3. Âwiadczenia zdrowotne są udzielane przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami. § 7.

1. Âwiadczeniodawca jest obowiązany:

1) udzielać Funduszowi na jego wniosek informacji związanych z wykonywaniem umowy;

2) zamieszczać numer umowy na wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem umowy;

3) informować ubezpieczonych o godzinach i miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej — również o sposobie zabezpieczenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej;

4) umieszczać w sposób widoczny w miejscu ogólnie dostępnym na zewnątrz budynku, w którym są

§

2. Âwiadczeniodawca, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, zwany dalej „świadczeniodawcą”, zapewnia należytą organizację i dostępność do udzielanych świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „umową”. § 3.

1. Âwiadczeniodawca zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

1) osobistego;

2) telefonicznego;

3) za pośrednictwem osoby trzeciej.

2. Âwiadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są, o ile to możliwe, w dniu zgłoszenia.

3. Âwiadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia są udzielane niezwłocznie.

4. Âwiadczeniodawca umieszcza w miejscu ogólnie dostępnym informacje o:

1) godzinach pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) sposobie rejestracji pacjentów;

3) sposobie informowania pacjentów o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

5. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego świadczeniodawca informuje o tym pacjenta w sposób ustalony w ust. 4 pkt

3. § 4.

1. Âwiadczeniodawca prowadzi rejestr ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zwany dalej „rejestrem”.

2. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczeniodawca:

1) umieszcza w rejestrze imię i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL;

2) określa w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta, kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 589 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 591 z 20032003-04-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. o sprostowaniu błędów

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 590 z 20032003-04-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2003 r. sygn. akt P 7/02

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 588 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 587 z 20032003-04-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 586 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzonej w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 585 z 20032003-04-15

  Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 584 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienionego dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 583 z 20032003-04-15

  Porozumienie Nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, podpisane w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowane w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. i w Genewie dnia 13 maja 1977 r. oraz zmienione dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 582 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 października 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej IX Porozumieniem wykonawczym sporządzonym w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 581 z 20032003-04-15

  IX Porozumienie Wykonawcze sporządzone w Warszawie dnia 13 września 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o realizacji w latach 2002-2005 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Wiedniu dnia 14 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 580 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia strasburskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienionego następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 579 z 20032003-04-15

  Porozumienie Strasburskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji patentowej, sporządzone w Strasburgu dnia 24 marca 1971 r. i zmienione następnie dnia 28 września 1979 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 63, poz. 578 z 20032003-04-15

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowizorycznego stosowania Protokołu dodatkowego nr 11 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bukareszcie dnia 16 listopada 2001 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-13 poz. 199

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-12 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-30 poz. 1064

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zgłaszania podjęcia lub zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

 • Monitor Polski 2012 poz. 470

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-18 poz. 1315

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad i warunków, jakim powinien odpowiadać minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.