Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 616 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-17
Data wydania:2003-04-09
Data wejscia w życie:2003-04-25
Data obowiązywania:2003-04-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 616 z 2003


616

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) „zwierzyna gruba” — dzikie zwierzęta kopytne;

2) „zwierzyna drobna” — dzikie ptactwo łowne i dzikie ssaki z rodziny zającowatych (Leporidae);

3) „punkt skupu” — objekt przeznaczony do czasowego składowania upolowanych zwierząt łownych, tusz tych zwierząt i ich narządów wewnętrznych, po nabyciu od uprawnionego do wykonywania polowania, a przed przekazaniem do zakładu przetwórstwa mięsa. § 2.

1. Punkt skupu powinien znajdować się na terenie wolnym od szkodliwych i uciążliwych zapachów, sadzy, dymów i innych zanieczyszczeń.

2. Punkt skupu ogradza się oraz zabezpiecza przed dostępem owadów i gryzoni.

3. W punkcie skupu powinny znajdować się:

1) pomieszczenie lub wydzielone miejsce do przyjmowania upolowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych; ———————

1)

2) pomieszczenie do składowania upolowanych zwierząt łownych i tusz zwierząt łownych, wyposażone w urządzenia chłodnicze z automatycznym utrzymywaniem zakresu temperatur;

3) wydzielone miejsce do przechowywania środków myjących i dezynfekcyjnych; stosowanie tych środków nie może stwarzać zagrożenia dla składowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych.

4. W punkcie skupu należy:

1) zapewnić bieżącą zimną i ciepłą wodę;

2) zainstalować umywalkę z odpływem do instalacji kanalizacyjnej; umywalka powinna być wyposażona w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia. § 3.

1. Skupowane upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne nie mogą pochodzić z obszarów objętych czasowym zakazem polowań i odłowów zwierząt łownych w związku z występowaniem chorób zakaźnych zwierząt lub zagrożeń ich wystąpienia.

2. Do punktu skupu są przyjmowane:

1) nie później niż 12 godzin po upolowaniu — zwierzęta łowne wytrzewione albo wypatroszone w miejscu odstrzelenia, z tym że płuca, serce, wątroba, nerki i śledziona mogą być odłączone od tuszy pod warunkiem ich oznakowania umożliwiającego identyfikację z właściwą tuszą albo powinny pozostawać w naturalnym połączeniu z tuszą;

2) nie później niż 12 godzin po upolowaniu — zwierzyna drobna niewytrzewiona albo niewypatroszona. §

4. Głowa i kończyny zwierzęcia łownego, oddzielone od tuszy, mogą być skupowane w miejscu od-

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.

Dziennik Ustaw Nr 66                — 4251 —                Poz. 616


strzelenia pod warunkiem zabezpieczenia odkrytej tkanki zwierzęcia przed zanieczyszczeniem. §

5. Dostarczone do punktu skupu upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne schładza się do temperatury:

1) nie wyższej niż 7°C — w przypadku zwierzyny grubej;

2) nie wyższej niż 4°C — w przypadku zwierzyny drobnej. §

6. Tusze zwierząt łownych i narządy wewnętrzne tych zwierząt odłączone od tuszy składuje się w pozycji wiszącej w pomieszczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2; dopuszcza się składowanie narządów wewnętrznych w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. § 7.

1. Z punktu skupu upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne przekazuje się niezwłocznie do zakładu przetwórstwa mięsa, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin od chwili ich przyjęcia do punktu skupu.

2. Powiatowy lekarz weterynarii może określić dłuższy niż 12 godzin czas przekazania upolowanych zwierząt łownych, tusz zwierząt łownych i ich narządów wewnętrznych z punktu skupu do zakładu przetwórstwa mięsa.

§

8. Upolowane zwierzęta łowne, tusze zwierząt łownych i ich narządy wewnętrzne transportuje się w:

1) taki sposób, aby podczas transportu nie nastąpiło ich zanieczyszczenie lub uszkodzenie;

2) warunkach chłodniczych z utrzymaniem odpowiednio temperatur, o których mowa w § 5;

3) pozycji wiszącej lub w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Tański ———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu (Dz. U. Nr 10, poz. 89), które na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438 i Nr 154, poz. 1790, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2003 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 616 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 620 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 619 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 618 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 617 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy rozbiorze, przetwórstwie, składowaniu i transporcie mięsa zwierząt łownych oraz wzorów świadectw zdrowia dla tego mięsa i jego przetworów

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 615 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnej zawartości wody, substancji wiążących, zanieczyszczeń roślinnych oraz zanieczyszczeń mineralnych w paszach

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 614 z 20032003-04-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie metodyki postępowania analitycznego w zakresie określania zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w materiałach paszowych, premiksach i mieszankach paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 66, poz. 613 z 20032003-04-17

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 17 kwietnia 2003 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażania zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Przynależność do koła łowieckiego

  Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w (...)

 • Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

  Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu (...)

 • Vat na usługi ogrodnicze

  Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla usług ogrodniczych typu utrzymanie terenów zielonych, koszenie trawników, przycinanie żywopłotów?

 • Sprzedaż poroża

  Od ponad dwudziestu lat posiadam poroże jelenia. Nie mam w tej chwili żadnych dokumentów, które wykazywały by legalność posiadania np. jako trofeum myśliwskie. Myśliwy, (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 257

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.