Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-18
Data wydania:2003-04-04
Data wejscia w życie:2003-04-26
Data obowiązywania:2003-04-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 2003


633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje: §

1. Ustala się wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne osoby zakażenia prątkami gruźlicy, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. Ustala się wykaz prac, przy wykonywaniu których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia na inne osoby zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami Salmonella pochodzenia odzwierzęcego oraz pałeczkami Shigella, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Minister Zdrowia: L. Sikorski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r. (poz. 633)

Załącznik nr 1

WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE OSOBY ZAKA˚ENIA PRĄTKAMI GRUèLICY Prace na stanowiskach związanych z ciągłym kontaktem z ludźmi w:

1) przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty;

2) szkołach wyższych, wyższych szkołach zawodowych, wyższych szkołach wojskowych;

3) szpitalach;

Dziennik Ustaw Nr 67                — 4294 —

11) hospicjach;                Poz. 633


4) zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;

5) sanatoriach, prewentoriach;

6) innych niewymienionych z nazw w pkt 3—5 zakładach przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu;

7) przychodniach, ośrodkach zdrowia, poradniach;

8) pogotowiu ratunkowym;

9) zakładach rehabilitacji leczniczej;

10) żłobkach;

12) specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych;

13) warsztatach terapii zajęciowej;

14) domach pomocy społecznej;

15) ośrodkach wsparcia;

16) placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

17) zakładach karnych;

18) aresztach śledczych;

19) zakładach poprawczych;

20) schroniskach dla nieletnich.

Załącznik nr 2

WYKAZ PRAC, PRZY WYKONYWANIU KTÓRYCH ISTNIEJE SZCZEGÓLNE RYZYKO PRZENIESIENIA NA INNE OSOBY ZAKA˚ENIA PAŁECZKAMI DURU BRZUSZNEGO, DURÓW RZEKOMYCH A, B i C, INNYMI PAŁECZKAMI SALMONELLA POCHODZENIA ODZWIERZ¢CEGO ORAZ PAŁECZKAMI SHIGELLA

1) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z nieopakowanymi artykułami żywnościowymi przy wyrobie, przerobie, pakowaniu, przechowywaniu, obrocie i przewozie środków spożywczych oraz przy ich przygotowywaniu do spożycia, jak również przy myciu oraz przygotowywaniu naczyń i pojemników przeznaczonych na żywność;

2) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się ze zbiornikami wody, urządzeniami do oczyszczania wody i punktami rozdzielczymi wody w zakładach zaopatrujących ludność w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz w zakładach przemysłowych mających własne ujęcia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

3) prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6 w zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, żłobkach, przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty;

4) prace w wytwórniach sztucznego lodu używanego do celów spożywczych na stanowiskach wymagających bezpośredniego stykania się z tym lodem;

5) prace przy uzyskiwaniu mleka, wyrobie oraz przerobie produktów mlecznych, prace przy uzyskiwaniu mięsa, wytwarzaniu wyrobów mięsnych i rybnych;

6) prace przy przechowywaniu i przewozie produktów i wyrobów, o których mowa w pkt 1, oraz obrocie nimi;

7) prace przy obsłudze wagonów restauracyjnych, barowych i sypialnych oraz wagonów chłodni przeznaczonych do przewozu niepakowanych artykułów żywnościowych;

8) prace na stanowiskach stewardów i stewardes na statkach powietrznych i wodnych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 633 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 632 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych w sytuacji, gdy brak jest odpowiedniego weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 631 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanego kosztu postępowania negocjacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 630 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 629 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego przeprowadzania konkursu dla kandydatów na aplikantów notarialnych

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 628 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia rodzajów specjalistycznych urządzeń, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie szczególnych kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 627 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dni 7 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia urządzeń technicznych podlegających Wojskowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 626 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać analizatory wydechu

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 625 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać refraktometry

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 624 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 623 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 622 z 20032003-04-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 621 z 20032003-04-18

  Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich"

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-10 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich i laboratoryjnych, którym podlegają osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lub kształcące się do wykonywania tych prac

 • Komunikat UE z 2009-11-18 nr 278 poz. 52

  Ogłoszenie dla osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 (załącznik V)

 • Monitor Polski 2011 nr 78 poz. 785

  Uchwała Rady Ministrów Nr 158 z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę — Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-08 poz. 106

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 40

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.