Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 637 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-04-24
Data wydania:2003-03-04
Data wejscia w życie:2003-05-09
Data obowiązywania:2003-04-24

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 637 z 2003


Strona 1 z 55

Dziennik Ustaw Nr 70                — 4486 —                Poz. 637


637

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 146, poz. 1227) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów w rubryce 4: a) wyrazy „RRW-11 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów” zastępuje się wyrazami „RRW-11 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów”, b) wyrazy „OÂ-27 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów leśnych”

———————

1)

zastępuje się wyrazami „OÂ-27 — sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych”;

2) w poz. 1.01.03(003) Zasoby leśne w rubryce 2 i w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”;

3) w poz. 1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej: a) w rubryce 2 wyrazy „Dyrekcje parków narodowych, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, zarządy powiatów i gmin oraz jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.” zastępuje się wyrazami „Dyrekcje parków narodowych, wojewódzcy konserwatorzy przyrody, zarządy powiatów, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz jednostki i instytucje prowadzące działalność w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności.”, b) w rubryce 3 wyrazy „zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”;

4) w poz. 1.01.11(010) Działalność kontrolna i społeczna na rzecz ochrony środowiska w rubryce 2 wyrazy „Działalność kontrolna w zakresie:” zastępuje się wyrazami „Działalność kontrolna i badawcza w zakresie:”;

5) poz. 1.01.12(011) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska otrzymuje brzmienie:

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 637 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 649 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 648 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 647 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 646 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 645 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 644 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 643 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 642 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 641 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 640 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 639 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 70, poz. 638 z 20032003-04-24

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-18 poz. 1174

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-26 poz. 863

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-11 poz. 1227

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2003.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1641

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-24 poz. 1052

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.